Nå er det opp til politikerne å avgjøre om dagens kjøkken-struktur blir videreført. I dag er det fire kjøkken, ett på St. hansåsen sykehjem, ett på Mule, ett på Brevik sykehjem og ett på Frednes bo- og behandingssenter. Kjøkken-komiteen mener det billigste alternativet er å beholde alle fire kjøkkenene samtidig som man reduserer svinnet ytterligere. Det skal også reduseres antall stillinger på kjøkkenene med 3,1 årsverk.

FORNØYD

Beboerne ved sykehjemmene er godt fornøyde med innstillingen til rådmannen.

- Ja, det er jo dette vi har villet hele tiden, sier Hermod Tangen. Han bor ved St. hansåsen sykehjem, og har vært med i en brukergruppe som har gått klart inn for å beholde matproduksjonen ved det enkelte sykehjem.

- Hvorfor er det så viktig?

- Jo, vi vil ikke ha oppvarmet mat, sier han.

Også Tore Lund, som var brukerrepresentant i gruppa inntil han trakk seg i protest, er godt fornøyd så langt. Men han våger ikke tro på at dette blir det endelige resultatet.

- Jeg tror ingenting før bystyret har fattet vedtak i denne saken, sier han.

ØKONOMI

I saksutredningen er det lagt vekt på brukerrepresentantens klare synspunkt. Men Lund tror ikke på at det har vært avgjørende.

- Det er den mest lønnsomme løsningen, og det er det som har gitt dette resultatet. At det er lagt vekt på brukernes synspunkt, er bare gjort fordi det er politisk korrekt, sier han.

Lund opplevde ikke at han som bruker ble lyttet spesielt mye til underveis i prosessen.

- De møtene hvor det skulle tas beslutninger, ble lagt til Mule med så kort varsel at jeg ikke fikk ordnet transport, sier han.

HJEMMEBOENDE

Når nå utfallet av utredningen har blitt som den har blitt, er Lund likevel strålende fornøyd med det.

Det er forutsatt i regnestykket at de fire kjøkkenene kan videreføres med en innsparing på 2,1 millioner kroner. Innsparingene kommer som følge av færre ansatte ved kjøkkenene, mindre svinn på kjøkkenene og mat for hjemmeboende til selvkost.

Maten for hjemmeboende skal konkurranseutsettes, og i utgangspunktet ligger det da i kortene at hjemmeboende vil få mat laget etter kok-kjøl-prinsippet. Hjemmeboende vil da få nedkjølt mat som de må varme i mikrobølgeovn.

BILLIGST

Når denne ordningen blir billigst, er det fordi begge de to andre alternativene vil medføre investeringer. Ett storkjøkken på Mule vil kreve en investering på over sju millioner, og i tillegg flere ansatte. Og hvis kommunen skal kjøpe mat fra Skien eller andre kommuner, vil det medføre økt bemanning ved sykehjemmene for å varme og anrette maten. Det vil også medføre investeringer i form at utstyr, og det vil muligens ta opp mye plass ved avdelingene.

Men rådmannen understreker i sin innstilling at det å beholde dagens ordning ikke er en løsning for all framtid. Man skal fortsette å nøye vurdere kostnadene underveis, og komme tilbake med andre forslag hvis man ser at det blir mer lønnsomt.

Saken skal behandles i utvalg for helse og omsorg 14. april.