– Dette er et viktig skritt for å nå det langsiktige målet om et tobakksfritt samfunn. Å beskytte barn og unge mot tobakk er kjernen i norsk tobakkspolitikk, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Selve tobakkspakningen har vært en av de siste kanalene for tobakksreklame i Norge, legger han til.

Produsentenes overgangsperiode er nå over, og pakningene kan ikke lenger ha produsentens logoer, symboler, bilder, farger eller annen form for reklame. Emballasjen skal være ensfarget, og merkenavn og annen skrift skal ha en bestemt farge og standardisert stil.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Det nye utseendet er ikke helt «ferdig» og vil bli endret når EUs nye tobakksdirektiv trer i kraft i Norge, trolig i løpet av 2019.

Ny-gammel boligforskrift

1. juli trer også den nye boliglånsforskriften i kraft, men endringene blir i praksis små siden dagens forskrift stort sett videreføres. Det betyr at maksimal gjeldsbelastning fortsatt vil være fem ganger bruttoinntekt. Samtidig stilles det krav om 15 prosent egenkapital.

Samtidig videreføres bankenes muligheter til å gjøre unntak fra kravene i en såkalt fleksibilitetskvote på 10 prosent. I Oslo er kvoten satt strammere, til 8 prosent. Også det særskilte Oslo-kravet om 40 prosent egenkapital for kjøp av sekundærbolig opprettholdes.

Nytt er imidlertid at det åpnes for at bankene kan ta med dokumenterte og stabile skattefrie inntekter som barnetrygd i beregningen av gjeld i forhold til inntekt.

Kutt for reindriftsnæring

1. juli trer også avgiftsfritaket for snøscootere og ATV-er som benyttes i reindriftsnæringen i kraft. I årets budsjett varslet regjeringen at det skulle innføres fritak for engangsavgiften og fradragsrett for merverdiavgift for anskaffelser, drift og vedlikehold av snøscootere og terrenggående motorsykler (ATV-er) som brukes i reindriftsnæringen.

Samtidig kommer nå endringene i engangsavgiften for ladbare hybridbiler. Stortinget vedtok i behandlingen av 2018-budsjettet å differensiere vektfradraget for disse bilene i engangsavgiften etter elektrisk rekkevidde.

Nå må ladbare hybridbiler ha registrert elektrisk rekkevidde på minst 50 kilometer for å oppnå maksimalt fradrag. Kjøretøy med kortere elektrisk rekkevidde enn dette, får en andel av det maksimale fradraget.

Andelen beregnes som forholdet mellom kjøretøyets registrerte elektriske rekkevidde og den nødvendige rekkevidden for å få maksimalt fradrag.

Ny åndsverklov

1. juli trer også flere nye lover i kraft, blant annet den nye åndsverkloven.

– Norge får nå en enklere, mer moderne og mer teknologinøytral åndsverklov, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Også den nye fagskoleloven trer i kraft. Den innebærer at fagskoleutdanning får status som høyere yrkesfaglig utdanning, og at fagskolestudenter får studiepoeng, rett til fødselspermisjon og lovfestet rett til et eget studentorgan.

Også lovendringer som skal klargjøre og forenkle opplysningsplikten i barnevernloven og i ulike særlover, som barnehageloven og opplæringsloven, gjelder fra 1. juli. Plikten til å melde fra tydeliggjøres.

Regjeringen har tidligere sagt at EUs nye personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), tidligst ville tre i kraft i Norge 1. juli. EØS-prosessen har imidlertid tatt noe tid, og Datatilsynet antar nå at forordningen blir gjeldende i Norge i midten eller slutten av juli.