I likhet med at mange arbeidsgivere utbetaler lønn litt tidligere enn vanlig i desember, endrer også Nav utbetalingsdatoer i julemåneden. Til glede for mange skyver Nav enkelte utbetalinger fram med over to uker.

For desember gjelder følgende:

Sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger og opplæringspenger:
Mens du normalt får pengene på konto innen siste virkedag i måneden, vil du i desember normalt motta pengene rundt den 12.

Barnetrygd og kontantstøtte:
Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 18.

Bidragsforskudd:
Du vil normalt ha pengene på konto den 10. hver måned, også desember.

Pensjon, uføretrygd og supplerende stønad:
Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.

Overgangsstønad og barnetilsyn til enslig forsørger i arbeid og grunn- og hjelpestønad:
Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.

Dagpenger og arbeidsavklaringspenger:
Pengene utbetales ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefrist.

Økonomisk stønad (sosialhjelp):
Stønaden utbetales ulikt fra kommune til kommune.

Tilleggsstønader:
Det er ikke fast utbetalingsdato for tilleggsstønader, da dette avhenger av hva tilleggstønaden skal dekke.