Nylig hadde TA en artikkel om min utmelding fra staten, hvor fylkesmannskontoret via Stein Elseth hevdet at dette ikke er mulig. Kjære Kari Nordheim Larsen; det er nettopp din autoritet jeg bestrider og ikke vil anerkjenne som legitim. Hva fylkesmannskontoret derfor kan uttale om saken, er saken uvedkommende. Dette handler om to ting:

Bakgrunn: Meldte seg ut av Norge

Fylkesmannen: - Det går ikke

Hvor mye statsmakt kan du utøve overfor meg, og hvilke virkemidler vil du velge å ta i bruk?

Hvor lang tid vil det ta før folk flest vil se og føle på egen kropp at Norge ikke lenger er en nasjonalstat, men for lengst er avhendet og plassert på andre hender med alt det innebærer.

Du henter din legitimitet fra ideen om demokrati og folkestyre, som igjen henter sitt mandat fra Grunnloven. Igjennom sine avtaler med internasjonale organer som EU, IMF, NATO etc har norske politikere systematisk signert fra seg vår suverenitet helt til vi kommer dit hvor vi er nå, hvor det kun er aske og rester igjen av enhver mulighet til å påvirke eget indre politiske liv. Graden av korrupsjon og hemmeligholdelse som ligger i bunnen av mange av disse prosessene gjør at dette heller ikke er godt kjent for folk flest; vi lever fortsatt under illusjonen av at vi bor i et samfunn med gjennomsiktige og demokratiske prosesser som vi direkte kan influere gjennom valg. I kommunen er nasjonalt lovverk så å si borte, og politikerens rolle er derfor å implementere direktiver fra internasjonale organ heller enn på noen som helst måte å skape noe eget. Når vi går til valg velger vi derfor ikke politikere, vi velger marionetter. I oktober kunne vi lese om hvordan det i all hemmelighet pågår en intern prosess i Norges vassdrags- og energidirektorat NVE for å opprette et organ som gjør gass- og elektrisitetsmarkedet enda mer frikoblet fra politisk styring; vi selger ut vannrettighetene m.a.o. Grunnloven er for lengst satt ut av spill og du Kari Nordheim Larsen henter derfor din autoritet fra vår stilletiende aksept, ikke fra Grunnloven som for lengst har opphørt å være Lex superior. Mye av suvereniteten er også gitt bort på en måte som gjør at andre organ enn regjeringen er ordregivende i en rekke spørsmål, -og vi har mange eksempler på «above top secret» nivåer hvor regjeringen ikke nødvendigvis informeres om aktiviteter eller beslutninger på norsk jord.

Fra vi er små læres programmeres vi mentalt til å tenke at fedrelandet er det samme som staten. Vi læres opp til identifikasjon med staten på en måte som gjør at vi tror vi selv er staten, og ethvert angrep på staten blir et angrep på oss. Men når den logiske dissonansen blir for stor bryter programmeringen sammen. Norge er landet med flest tvangsinnleggelser i Europa, 52 000 barn på er på forskjellige tiltak, eldreomsorgen er en vits, skolene er på sammen bruddets rand og helsevesenet er et eget kapittel. Det som holder verdens rikeste land sammen, er den heroiske innsatsen til lærere, helseomsorgsarbeidere og andre som er de som egentlig utgjør landet vårt der hvor staten utgjør trusselen.

Så, Kari Nordheim Larsen, jeg gjør min borgerplikt og setter meg opp mot den tyrannen staten Norge har blitt. Ikke minst nekter jeg å delta i aggressive krigshandlinger og våpenproduksjon. Mitt mål er ikke å slippe skatt,-tvert i mot sier jeg i fra meg mer lukrative arbeidsmuligheter og går over å vaske hus og lage vårruller for å overleve. Det som er interessant her er å se hvilke voldsmidler du Kari Nordheim Larsen har tenkt å ta i bruk for å hevde statens makt