Han (18) er farligst i trafikken

Artikkelen er over 16 år gammel

SKIEN: Bor du i Skien og ønsker å unngå trafikkulykker? Hold deg i alle fall hjemme mandager i september og oktober mellom klokka 12.00 og 18.00. Det er nemlig trafikkulykkenes høytid. Og: unngå og mø t en 18-åring bak rattet.

DEL

Statistikk sett er nemlig mandag mellom klokka 12.00 og 18.00, og i månedene september og oktober de mest risikofylte tidspunkter å bevege seg i trafikken.

Søndag mellom midnatt og 6.00 er det tryggeste tidspunktet å bevege seg i trafikken, viser en ulykkesanalyse laget av Interconsult på oppdrag fra Skien kommune.

18-ÅRINGER FARLIGST

18-åringene er de farligste som ferdes på veien, viser undersøkelsen.

De alvorligste ulykkene - dødsulykkene og de meget alvorlige - er spredt noenlunde jevnt på alle aldersgruppene. Men i tilfellene med alvorlig og lettere skade er det flest i aldersgruppa 18 til 35 år.

Det har vært en kraftig økning i ulykker for mannlige førere i alder 16 til 18 år. Tendensen i antall ulykker for menn avtar jevnt fra 25 år.

For kvinner øker også antall uhell ved 18-årsalderen merkbart. Men mannlige bilførere er mest utsatt for ulykker i tidlig alder.

KVINNER BULKER JEVNT

Mens ulykkene for menn avtar fram mot 25 år, holder antall ulykker med kvinnelige førere seg jevnt over denne perioden.

Det er flest menn som er innblandet i trafikkulykker. Kvinnelige bilførere har en mer jevn ulykkesfrekvens uavhengig av alder.

Påkjøring bakfra er den desidert mest vanlige trafikkulykken. Dette kan skyldes uoppmerksomhet, men kan også tyde på tett trafikk.

På andreplass kommer ulykker i venstresving med kjørende i motsatt retning. Det er også svært mange ulykker i forbindelse med kryssende kjøreretninger.

Møting i kurve er også en forholdsvis vanlig ulykkestype.

NEDGANG

Ulykkesanalysen i Skien kommune har tatt for seg årene 1993 til 2002. Det har vært en markert nedgang i antall trafikkulykker fra 1997. I 1997 var det 133 trafikkulykker i kommunen mot 87 ulykker i 2002.

Det er flest biler, personbiler og stasjonsvogner som er innblandet i trafikkulykker. I løpet av ni år har det vært 1625 trafikkulykker med personbil. Det har vært 123 ulykker med sykkel og 108 ulykker med moped i samme periode.

For fotgjengere har det vært 103 ulykker. Både for tung motorsykkel og varebil har det vært 75 ulykker fra 1993 til 2002.

PÅ TØRR VEI

Hovedparten av ulykkene i Skien kommune skjer i dagslys og i mørke med veibelysning. Ulykkene i dagslys skjer oftest på tørr og bar veibane.

For ulykker i mørket på belyst vei er ulykkestypen spredt utover flere føreforhold. Det kan skyldes at mørket henger sammen med vinter, og at føret på den årstida varierer mer.

Avdelingsingeniør Siri Lidi i Skien kommune sier kommunens trafikksikringsplan for 2004 til 2008 etter planen skal behandles av bystyret i 2004. Det er satt ned en prosjektgruppe med personer fra politiet, Statens Vegvesen, barn- og oppvekst, ingeniørvesenet og planavdelingen i Skien kommune som samarbeidet om rapporten.

Ved siden av ulykkesundersøkelsen er det samlet inn uttalelser fra svært mange barnehager og skoler i kommunen, om hvor trygge barn og unger føler seg, og hvor behovet for gang- og sykkelstier er størst. Det kan også være forslag om å legge fartshumper eller andre fartsdempende tiltak i veien. Innstillingen kan også gi anbefalinger om lyskryss eller rundkjøringer.

GOD INFORMASJON

- Denne omfattende planen vil gi oss mye informasjon om trafikken lokalt. Målet er å redusere antall ulykker i Skien kommune, sier Lidi.

Hun sier kommunene følger målene i nasjonal handlingsplan for vei som er en null-visjon om ingen drepte eller skadde i trafikken. For trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier kan kommunen få dekket 40 prosent av kostnadene fra staten. Riks- og fylkesveier er statens oppgaver.

Artikkeltags