Agder lagmannsrett kom i slutten av september fram til at riktig pris for skoletomta er 220 kroner per kvadratmeter. Ankefristen i saken var satt til 26. oktober. Grunneier Ole Andengaards advokat, Hilde Vale, opplyser at Andengaard ikke vil anke saken videre. Dermed er det satt en sluttstrek for den lange tomtestriden mellom Andengaard og Skien kommune. Kommunen må ut med drøye åtte millioner kroner for den rundt 37 dekar store tomta.

- STÅR FERDIG I 2007

Uenigheten om tomteprisen har ført til store forsinkelser for den planlagte nye Lunde ungdomsskole på Mæla. Bystyrets første vedtak om å bygge skolen på Mæla ble tatt i 1999, og det var først tenkt at skolen skulle stå ferdig i 2003. Foruten tomtestriden har den nye skolen også blitt sinket av at fylkeslandbruksstyret to ganger avviste kommunens tomtevalg.

Ordfører i Skien kommune, Rolf Erling Andersen, er naturlig nok glad for at de nå kan komme i gang med bygginga.

- Da er vi i gang, og det er allerede satt av penger til skolen på budsjettet, sier Andersen.

Rektor Tom Rasmussen er også glad for at de slipper ytterligere forsinkelser.

- Vi er i full gang, og skolen skal stå ferdig i august 2007. Da har vi rimelig god byggetid. Det er et veldig pressa marked nå, så underentreprenørene er glade for at de får litt romslig tid, sier Rasmussen.

STOR UENIGHET

Uenigheten mellom Andengaard og Skien kommune stod om hva som var riktig tomtepris for skoletomta på Mæla. Kommunen mente at det aldri ville vært aktuelt med vanlige tomter på stedet hvis ikke skolen skulle bygges, og at tomta måtte takseres som landbruksjord. Kommuneadvokat Rolf Haugen sa i retten at en kvadratmeterpris på 12 kroner var riktig pris. Advokatene Thorstein Vale og Hilde Vale representerte Andengaard i retten. Og de mente at riktig pris burde ligge på 500 kroner per kvadratmeter.

Da saken først var oppe i Skien og Porsgrunn tingrett kom retten fram til at 200 kroner var riktig kvadratmeterpris for tomta. Både kommunen og Andengaard anket saken videre til Agder lagmannsrett, som kom fram til at kvadratmeterprisen burde ligge på 220 kroner. Nå har altså begge parter godtatt denne prisen.