Gå til sidens hovedinnhold

Dette sier Norcem om deponiplanene: - Forutsetningene er vesentlig endret i forhold til tidligere vurderinger

Artikkelen er over 3 år gammel

PORSGRUNN: Høringsfristen for planprogram for deponi i Brevik gikk ut 31. januar. Nå begynner høringssvarene å trille inn.

Det har vært knyttet spenning til hva Norcem selv vil skrive i sitt høringssvar til Klima- og miljødepartementet. Det er nå klart, og Norcem har knyttet flere kommentarer til planprogrammet.

I brevet er Norcem klare på at de ikke kan sette noen endelig sluttdato for sin egen virksomhet i gruvene. Norcem skriver også at forutsetningene for et eventuelt deponi er «vesentlig endret» i forhold til tidligere vurderinger.

– Norcem har overfor NOAH våren 2017 meddelt av Norcem vil drive gruvene lenger enn tidligere antatt og at det ikke kan fastsettes en endelig sluttdato. Norcem har derfor også meddelt NOAH at Norcem ikke er tiltakshaver for prosjektet. Kalkstein er det viktigste råstoffet for produksjon av sement. Bakgrunnen for å drive lenger enn tidligere antatt, er først og fremst en økonomisk avveining mellom kostnadene knyttet til fortsatt å bryte kalkstein fra gruvene i Brevik, og de samlede kostnadene ved å etablere en sementproduksjon i Brevik basert på 100 % kalkstein fra andre kilder enn gruva. Dette betyr at forutsetningene for etablering av et deponi for farlig uorganisk avfall i Norcems gruver av økonomiske og driftsmessige grunner er vesentlig endret i forhold til tidligere vurderinger, skriver fabrikksjef ved Norcem, Per Ole Morken.

Han ber også om en ommdømmevurdering i konsekvensutredningen.

– De samfunnsøkonomiske effektene må kartlegges. Det gjelder ringvirkninger i form av arbeidsplasser og inntekter må veies opp mot risiko og mulig negative effekter. En konsekvensutredning bør inkludere en omdømmevurdering, står det å lese.

Norcem etterspør også at konsekvensutredningen tar en klar stilling til eierforholdene og disposisjonsretten til gruverommene.

– Dette gjelder både gruverommene under sjø og under fastland. Norcems konsesjon gir Norcem rett til uttak av kalkstein fram til 2040. Konsesjonen gir også Norcem mulighet til å søke departementet om ytterligere forlengelse, fastslår fabrikksjefen.

Når det gjelder selve avfallet fra gruvene ber Norcem om en langt mer inngående beskrivelse av konsekvensene ved deponi i Brevik, enn det som kommer fram i planprogrammet.

– Vurderingene knyttet til volumer og effekter ved inntjening av vann og hva som skjer når deponert avfall kommer i kontakt med vann må drøftes, ikke minst hva det betyr i et langtidsperspektiv. Avslutning og etterdrift av deponiet må vurderes og beskrives nærmere. Det er overveiende sannsynlig at Norcems sementfabrikk fortsatt er i drift når deponiet avsluttes. Det er i denne sammenheng viktig at ansvarsforholdene er tydelig avklart, mener Norcem.

– Utslippssituasjonen må beskrives utfyllende både for forhold ved Kongkleiv og Eidangerfjorden. Norcem antar at det blir utslipp som også berører Norcem aktiviteter og utslipp. Vi ber om at utslipp som kan komme til å endre utslippsforholdene og miljøtilstand i Eidangerfjorden håndteres grundig. Håndtering av forurenset vann må beskrives tydelig, står det å lese i et annet punkt.

Fabrikksjef Morken skriver også at Norcem støtter forslaget om at det utarbeides et planprogram for en konsekvensutredning.