Med de nye reglene som trer i kraft fra 1. juli, skal det også bli raskere saksbehandlingstid, lover kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Folk kan bygge mer uten å søke, for eksempler garasjer og enkle tilbygg. Da får kommunene muligheten til å konsentrere seg om viktigere og større saker og få ned saksbehandlingstiden, sier Sanner til NTB.

– Snakk med naboen

De nye reglene gjør det tillatt å oppføre garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 kvadratmeter, inntil 1 meter fra nabogrensen – uten å søke på forhånd.

Unntatt fra søknadsplikt blir også tilbygg på inntil 15 kvadratmeter, såframt avstanden til nabotomta er minst 4 meter. Mindre bygg som levegger, forstøtningsmur, mindre fylling og planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser kan plasseres inntil 1 meter fra grensa.

Tiltakene utgjør om lag en femdel av alle byggesaker i norske kommuner. Det finnes dem som frykter flere nabofeider som følge av regelendringene.

– Det er alltid lurt å snakke med naboen på forhånd, oppfordrer Sanner.

Huseiere som har oppført bolig før 1. januar 1998 uten å ha mottatt ferdigattest, slipper fra 1. juli å tenke på dette. Det skal ikke lenger utstedes ferdigattest i slike saker. Huseiernes Landsforbund gleder seg over endringen.

– Ikke alle har hatt forståelse for hvor viktig det er å få en byggesak avsluttet på korrekt måte. Mange blir først klar over betydningen når de skal selge boligen, sier generalsekretær Peter Batta.

Omstridt lov

De omstridte endringene i arbeidsmiljøloven, som regjeringen og samarbeidspartiene ble enige om i mars, trer i kraft 1. juli. Det innebærer økt adgang til midlertidige ansettelser, nye arbeidstidsregler, høyere aldersgrenser samt strengere straffer for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

Retten som fagorganisasjonene har til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie, den såkalte kollektive søksmålsretten, oppheves. Fra samme dato reduseres perioden en bedrift må betale lønn til en permittert fra 20 til 10 dager. Dette skal hindre oppsigelser.

En annen 1. juli-endring omfatter yrkessjåfører. De sikres tariffbestemt minstelønn. Konkret skal alle sjåfører som kjører i Norge lønnes etter norsk tariff – kr 158,37 per time – og ha norsk diett under oppdrag i Norge.

Nye og enklere anskaffelsesregler trer også i kraft. Blant de viktigste endringene er at kjøp under 100.000 kroner unntas fra anskaffelsesregelverket.

Økte avgifter

En rekke avgiftsendringer kommer også 1. juli. Blant annet øker dieselavgiften med 0,46 kroner per liter til 1,09 kroner per liter. Til gjengjeld reduseres veibruksavgiften på autodiesel til 3,36 kroner per liter, mens avgiftssatsen for biodiesel reduseres med 0,23 kroner per liter til 1,68 kroner.

CO2-avgiften på naturgass økes med 0,15 kroner per standardkubikkmeter til 0,82 kroner per Sm3, og på flytende petroleumsgasser som propan med 0,22 kroner per kg til 1,23 kroner per kilo.

Elavgiften stiger også fra 1. juli, med 0,5 øre per kilowattime. Dette skjer for å dekke inn statens inntektstap som følge av at budsjettenigheten på borgerlig side om poseavgift ble kassert av regjeringen.

Det innføres momsfritak for leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier 1. juli. I tillegg trer nye krav til nye utlån med pant i bolig i kraft fra samme dato. Den nye forskriften slår blant annet fast at bankene skal beregne kundens evne til å betjene boliglån ut fra inntekt og alle relevante utgifter, og ta høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng. (ANB-NTB)