Forelesere møtte tiendeklassinger: - Hvis vi ikke får det ut av vår egen krets er det ikke noe poeng med forskning

BØ: Over 300 tiendeklassinger fra Midt-Telemark var samlet i Gullbring onsdag i dialogmøte om bærekraftsmål mellom ungdom og forskere. Elevene kom med innspill til forskerne og forskerne fikk kjenne på hvordan det var å undervise ungdomsskoleelever.

DEL

– Hvis vi ikke får det ut av vår egen krets er det ikke så mye po­eng med forsking, sier Lær­ke Søndergaard Stewart et­ter å ha fore­lest for over 300 ti­en­de­klas­sin­ger fra Midt-Telemark.

Fore­les­nin­gen var en del av et så­kalt dia­log­mø­te om bæ­re­krafts­mål mel­lom ung­dom og fors­ke­re fra Uni­ver­si­te­tet i Sør­øst-Norge. Her fikk ti­en­de­klas­sin­ge­ne pre­sen­te­re sine tan­ker om hva som kan gjø­res i eget nær­om­rå­der for å bi­dra til å nå ut­valg­te bæ­re­krafts­mål. Da TA be­søk­te Gull­bring var pro­fes­so­rer og fors­ke­re godt i gang med å for­mid­le sin fors­king og ide­er rundt FNs bærekraftsmål. Det ble blant an­net vist til en an­be­fa­ling fra hel­se­di­rek­to­ra­tet om å kutte kjøtt­for­bru­ket fra 2018-snit­tet på 41 kilo rødt kjøtt per per­son til 26 kilo.

Lær­ke Søndergaard Stewart har en dok­tor­grad i ve­ge­ta­sjons­øko­lo­gi og for­tal­te ung­doms­sko­le­ele­ve­ne om sine stu­di­er av ark­tis­ke plan­ter på Grøn­land.

– Det er en ut­ford­ring å gjø­re det kom­plek­se for­ståe­lig, kort­fat­tet og re­le­vant for å få dem til å for­stå hvor­for de skal bry seg. Å gjø­re oss for­stått er noe vi fors­ke­re ge­ne­relt kan bli flin­ke­re på, sier Stewart.

– Kjem­pe­flin­ke

Et­ter fore­dra­get tok hun en prat med ele­ver fra ti­en­de­klas­se fra Lunde ti­åri­ge sko­le.

– Det­te er bedre enn van­lig sko­le, sa Ine Røs­vik Thor­sen.

– Vi har lært om forsking og kli­ma­et, for­tel­ler de til Ta.

– Hva har dere lært?

– For å spa­re strøm kan det være lurt å skru av ly­set, ta kor­te­re du­sjer og å kil­de­sor­te­re, ram­ser de opp.

– Jeg sy­nes ele­ve­ne var kjem­pe­flin­ke. Det er dei­lig å se så mye ener­gi og en­ga­sje­ment. Det er lett å se at det lig­ger mye ar­beid bak pre­sen­ta­sjo­ne­ne, sier Stewart.

Må bli flin­ke­re

De man­ge hund­re ele­ve­ne satt stort sett stil­le un­der fore­dra­ge­ne til seks pro­fes­so­rer. Blant te­ma­ene de fikk smake på var hva folk kan gjø­re for å be­gren­se vann- og ener­gi­for­bru­ket. Anne Gry Stu­rød fore­les­te om bæ­re­kraf­tig tu­ris­me. An­dre­as Zedrosser for­tal­te om den sjet­te mas­se­ut­ryd­del­sen.

– Den er men­nes­ke­skapt. Det er vår feil, sa Zedrosser som fors­ker på bjør­ner.

– Løs­nin­gen på man­ge av våre gå­ter lig­ger hos de ut­ryd­del­ses­tru­e­de ar­te­ne, sa Zedrosser som kun­ne mel­de om at så man­ge som en mil­li­on ar­ter kan for­svin­ne i lø­pet av de nes­te ti åre­ne.

Før­s­te­ama­nu­en­sisfa­kul­tet for tek­no­lo­gi, na­tur­vi­ten­skap og ma­ri­ti­me fag, Mona Sæbø sa føl­gen­de om ele­ve­nes bi­drag på dia­log­mø­tet.

– Jeg er im­po­nert over fore­dra­ge­ne og pos­ter­se­sjo­ne­ne. Jeg ble helt rørt, sa hun.

Ele­ve­ne TA snak­ket med var i alle fall eni­ge om at det had­de vært en læ­re­rik dag. Så gjen­står det å se om lær­dom­men slår ut i prak­sis.

Artikkeltags