Rådmannen i Bamble ønsker å gjennomføre en forstudie der det utredes to muligheter for den framtidige strukturen for ungdomsskolene i Bamble. Enten å samle alt på Grasmyr eller å ha to ungdomsskoler, en på Grasmyr og en på Rugtvedt.

Planene om forstudie kommer etter at det er lagd en rapport som slår fast at man bør etablere en ungdomsskole for hele kommunen på Grasmyr. Men denne rapporten har fått sterk kritikk, i og med at det ikke finnes analyser av økonomiske konsekvenser.

BEHANDLES NESTE UKE

I sakspapirene som nå er lagt ut for det kommende møtet i Oppvekst- og kulturutvalget i Bamble neste uke, skriver rådmannen at man vil ha en forstudie der man utreder elevtall, fordeler eller ulemper ved de to forskjellige alterantivene, arealbehov og økonomiske konsekvenser knyttet til investeringer og drift for en eller to skoler.

ENDELIG VEDTAK TIL SOMMEREN

Rådmannen skriver videre at forstudien skal være ferdig, slik at kommunestyret kan behandle en endelig sak om ungdomsskolestruktur i juni 2016.

Men allerede i desember må nå kommunestyret ta stilling til om man også ønsker å vurdere å beholde dagens struktur med fem skoler, eller andre alternativer. Noe som ikke er med i rådmannens forslag. Men flere partier har allerede signalisert at de ønsker at man også skal vurdere en mulighet for å fortsette med fem ungdomsskoler i kommunen.

LEGGE NED NESTE HØST

Rådmannen foreslår også at man allerede nå skal vedta å legge ned ungdomstrinnet på Herre fra høsten 2016 og Rønholt fra høsten 2017, og overføre disse elevene til Rugtvedt.