Saken går tilbake til i fjor sommer da politikerne i Bamble avslo klagen på overtredelsesgebyret for en kunstig sandstrand anlagt ved en eiendom i Finmarkstrand i Bamble. 72 tonn skjellsand ble pumpet ut av selskapets skip M/S Sandstrand i på sensommeren 2016. 30 prosent av sanden ble lagt på land, og de resterende i sjø.

– Verken uaktsomhet eller forsett

Bamble kommune mener selskapet opptrådte uaktsomt og at de tross advarsler og klare meldinger om at tiltaket er søknadspliktig, likevel anla sandstranden. Boston AS avviser på sin side dette og mener de verken har opptrådt uaktsomt eller med forsett.

Videre anfører Boston i klagen at det var skjellsand på område fra før og at Bamble kommune ikke har gjort ordentlig undersøkelser av grunnen. De mener også at gebyret uansett er satt altfor høyt.

Videre skriver Boston i sin klage:

«For fullstendighetens skyld skal vi også få opplyse at flere kommuner har anmeldt Boston AS til politiet for påstått ulovlig utlegging av skjellsand. Hittil har ingen av disse sakene ført til at det er fastslått at Boston AS har gjort noe ulovlig. Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at i hvert fall politiet og påtalemyndigheten er enig med Boston AS i at det ikke har foregått noe ulovlig fra Boston AS sin side.»

Må punge ut etter ulovlige sandstrender

Anmeldt for å ha laget åtte kunstige strender 

Ville øke gebyret

Vedtaket om gebyret var enstemmig i teknisk utvalg i Bamble, og Fylkesmannen støtter altså fullt ut vedtaket. Med ytterligere ekspertise som har vurdert saken mener de at gebyret også kunne blitt skrudd opp ytterligere 50 000 til 250 000 kroner.

– Det kan i denne saken være gode grunner for å sette klagerens interesser til side for det offentliges interesser i å markere viktigheten av søknadsplikt ved etablering av kunstige sandstrender. Det er imidlertid over 3 måneder siden kommunen mottok klagen, og Fylkesmannen har således ikke kompetanse til å endre kommunens vedtak i klagerens disfavør, påpeker fylkesmannen.

I likhet med miljørådgiveren i Bamble kommune er fylkesmannens miljøvernavdeling tydelig på at de indre delene av Trosbyfjorden mangler grunnleggende elementer for dannelse av skjellsand. Videre at tiltaket kan ha ført til stor skade på viktige marine naturtyper lokalt.

Tiltaket berørte blant annet to registrerte naturtyper. En tettvokst ålegresseng, klassifisert til å være av nasjonal verdi (A), og et lokalt viktig bløtbunnsområde i strandsonen (verdi C).

200 000 i bot for etablering av kunstig sandstrand 

Kritikk

Fylkesmannen uttrykker seg også klart kritisk til hvordan aktøren har opptrådt.

– Etter Fylkesmannens vurdering må det forventes at man som profesjonell aktør skjerper sin undersøkelsesplikt når flere kommuner, herunder Bamble kommune, ved gjentatte anledninger har varslet at de vurderer slike tiltak som klart søknadspliktig. Det må videre forutsettes at en profesjonell aktør kjenner til hvilke tiltak som er søknadspliktige og hvilke krav som gjelder for å sette i gang slike tiltak etter plan- og bygningsloven, skriver de.

Kommuneplanens arealdel for området viser at arealfoimålet på land er «LNF», og området i sjø utenfor eiendommen er avsatt til arealformål «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Nåværende bevaring naturmiljø».