Det kommer frem i årsrapporten for Fylkesmannens tilsyn av barnevernet. Avvikene ble avdekket under seks systemrevisjoner.

Disse ble foretatt på Det nye Øyekast (DNØ) behandlingssenter i Porsgrunn, Ungplan region Østlandet i Skien, Vest-Telemark barne og ungdomssenter i Vinje, Kjørbekk ungdomshjem i Skien, Klokkerhuset ungdomssenter i Skien og Svaleveien barnesenter i Skien.

FOR STRENGT

Tema for tilsynet var tvang - i hvilken grad institusjonenes regler og praksis er i tråd med lovverket.

På samtlige steder ble det avdekket avvik, som viser at institusjonene har en for streng praksis i forhold til regelverket:

Ransaking av beboers rom uten lovlig adgang, at barn ikke får legetilsyn ved akuttplassering, skjerming/isolasjon på feil grunnlag, husregler i strid med loven, hytteturer som tvangstiltak, at beboere ikke informeres om klageadgang ved bruk av tvang og at klageadgangen heller ikke gjøres kjent for beboeres foresatte, er noen av avvikene som Fylkesmannen peker på.

Samtlige avvik skal nå være rettet opp i.

ALVORLIG

I rapporten fra nå nedlagte DNØ behandlingssenter i Porsgrunn, slår Fylkesmannen fast at flere av avvikene som er funnet, er identiske med de som ble funnet i 2004.

- Fylkesmannen ser det som alvorlig at så mange av de samme avvikene fortsatt eksisterer, står det i rapporten.

Blant de åtte avvikene er: At beboere automatisk blir isolert på et skjermingsrom etter rømming, kroppsvisitasjon uten at det foreligger begrunnet mistanke om at beboer oppbevarer rusmidler eller farlige gjenstander, generelt forbud mot mobiltelefon under deler av behandlingen, for streng begrensning i beboeres adgang til å forlate institusjonen, urinprøver som ikke er i tråd med forskriften og for strenge begrensning i forhold til besøk hos beboere.

FLERE ENN VENTET

- Et hvert avvik er i utgangspunktet alvorlig, men det vil være ulik alvorlighetsgrad på avvikene - uten at vi går inn og rangerer dette, sier rådgiver Tor Villanger Tvedt på sosial og helse-avdelingen hos Fylkesmannen.

- I noen tilfeller kan det bare være en formulering i husreglementet som er uheldig, mens det i andre tilfeller kan være praksis man ikke kan ha, sier han. I følge rådgiveren er det ikke overraskende å finne avvik under slike systemrevisjoner.

- Men det er vel noen som hadde flere avvik enn vi trodde, slår han fast. Villanger Tvedt er likevel klar på at dette ikke nødvendigvis sier noe om den helhetlige kvaliteten på institusjonen.

- Disse rapportene og avvikene tar bare for seg det området vi reviderer, sier han.