I går troppet Schelver, som er avfallsrådgiver i miljøvernorganisasjonen Greenpeace, opp på politistasjonen i Skien og leverte anmeldelsen.

Schelver måtte vente noen minutter før han slapp inn til en etterforsker. Men etter å ha levert anmeldelsen var han fornøyd.

- Etterforskeren på krimvakta mottok anmeldelsen og tok seg god til å høre på argumentene mine, sier han.

DÅRLIG AVLØPSNETT

Schelver viser til uttalelser fra Gunnar Mosevoll, leder for vann og avløp i Skien kommune, og bruker han som et slags sannhetsvitne i saken.

- Mosevoll har ved en rekke anledninger uttalt at kommunen har betydelige uheldige utslipp fra avløpsnettet i Skien til både vassdrag, fjorder og til og med i private kjellere, sier Schelver.

Han mener dette er i strid med regelverket, og kaller det et hån mot innbyggerne.

- Loven brytes flere ganger årlig, og det er helt uakseptabelt, framholder miljøvernaktivisten.

KOMMUNEN ER ANSVARLIG

Schelver viser til forurensningslovens paragraf 24 hvor det står at: Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som helt etter delvis eies av kommunen.

Det heter videre i loven at anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld eller skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig.

- Skien kommune har et dårlig avløpsnett, og det strider mot forurensningslovens paragraf 7, ifølge Schelver.

UHELDIGE UTSLIPP

Han viser til en e-post han har mottatt fra Mosevoll der kommunens mann skriver:

«Når det regner mye, vil forurenset avløpsvann bli avlastet via regnvannsoverløp til nærmeste vassdrag eller fjord. Avlastning skjer både til Skienselva, Falkumelva/Hoppestadelva, Leirkup og Mortensbekk. For de tre siste vassdragene er utslippene spesielt uheldig.»

VANN I KJELLERE

Schelver viser til en artikkel i TA fra 2001 der det går fram at hvert år får mellom 50 og 120 husstander i Skien kjelleren fulle av kloakk på grunn av dårlige rør.

- At kloakken flommer over kjellergulvene viser hvor alvorlig problemet med forurensning fra avløpsnettet er. Det er et vedvarende problem som ikke synes å bli tatt på alvor, sier han.

Han mener det ikke holder å være redd for at flere skal få kloakk i kjelleren. Ifølge Schelver er kommunen nødt til å ta ansvar og følge opp med de tiltakene som er nødvendig ut fra gjeldende lover og regler.

Schelver mener en ombygging av deler av dagens nett vil koste kommunen mellom 200 og 300 millioner kroner. Da vil utslippet fra avløpsnettet være vesentlig redusert. Med dagens innsats vil det ta mellom 20 og 30 år.

AVVENTER

Byingeniør Sven Kristoffersen i Skien kommunen sier de tar anmeldelsen til etterretning.

- Vi tar dette til etterretning, og venter med å kommentere til vi ser hva anmeldelsen går ut på, sier Kristoffersen.

- Jeg regner med at politiet vil etterforske saken og tar kontakt med oss. Jeg vil ikke prosedere denne saken før politiet er ferdig med sin etterforskning, sier byingeniøren.