Det sier styrer Lene Evju Kolstad. Kampen for en ny barnehage engasjerte sterkt, og motstanden var stor mot kommunedirektøren som foreslo å rive den historiske bygningen.

30. november i fjor ble kampviljen kronet med et vedtak i formannskapet som gikk ut på å pusse opp barnehagen. Da ble det lagt inn ti millioner i driftskostnader for 2022, og en investeringskostnad på ti millioner, pluss renter over 40 år. Totalt 26 millioner kroner. Dermed var avgjørelsen klar før vedtaket kom i kommunestyret i desember.

Oppstart i januar

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra eiendomsavdelingen, oppvekstkontoret, Svenseid barnehage, vernetjenesten og tillitsvalgt har sammen med byggekonsulent og arkitekt sett på opprusting og rehabilitering av Svenseid barnehage.

Det har blitt jobbet med å finne alternative lokaler for barnehagedriften i byggeperioden og her har Kjeldal grendehus blitt valgt som det eneste realiserbare alternativet. Arbeidsgruppa har også fokusert på at funksjonaliteten til utearealene skal matche den «nye» barnehagen. Dagens parkeringsløsning er ikke tilfredsstillende, og utearealet er særlig om vinteren utfordrende med mye isgang.

Planen er å utarbeide et konkurransegrunnlag for en totalentreprise, med antatt byggestart 1. januar neste år. Etter planen skal også barnehagedriften starte opp ved Kjeldal grendehus ved samme tidspunkt, som blir alternativ barnehage i byggeperioden. Det må gjøres en del utbedring av bygg og uteareal ved grendehuset. Det skal etter planen gjennomføres til høsten. Uten at det bekymrer ledelsen i barnehagen, at det blir en liten forsinkelse.

– Vi er bare glade for at det blir en ny barnehage. Det er en grei løsning, mener styreren.

Tirsdag var planene oppe til godkjennelse i formannskapet. Ingen hadde noen kommentarer, utenom ordfører Bjørg Tveito Lundefaret. Saken ble enstemmig godkjent,.

– Jeg registrerer at det ikke blir oppstart av byggingen før 1. januar, men jeg synes at planene ser fine ut, sa hun.

Oppgradering av uteareal

Oppgradering av uteareal og etablering av ny parkering var opprinnelig ikke en del av vedtaket, men arbeidsgruppa har jobbet med dette parallelt med planene for rehabilitering av bygget. Barnehagemyndigheten mener at utearealene er like viktige som innearealene når det skal fokuseres på kvalitet i barnehagen.

Samtidig ble det også vedtatt at byggeklare tomter i Bergeåsen legges ut for salg på markedet.

– Det ser veldig bra, og det kommer nå samtidig som vi skal ruste opp barnehagen. Det er bare å gi honnør, sa Anders Hjelseth (Sp).

Innenfor budsjett

Foreløpige kalkyler viser at man er innenfor budsjetterte rammer, dersom en legger til grunn 10 millioner eksklusivt moms på driftsbudsjettet og 10 millioner eksklusivt moms til investering.

Midlene er da fordelt slik: 1,8 millioner til oppgradering av midlertidige lokaler på Kjeldal. 18,2 millioner til rehabilitering av bygg og uteareal ved Svenseid barnehage. Dette er kostnadskalkyler basert på erfaringspriser fra byggekonsulent. Eksakt kostnad får kommunen først oversikt over etter innhenting av tilbud i september.