Hans Rønning sier det. Han er daglig leder i Kjørbekk & Rødmyr interesseorganisasjon (Krio).

Uttalelsen kommer som følge av de siste måneders uenighet om riksveg 36, der kjernen er at politikerne i Porsgrunn har vedtatt å stoppe planprogrammet ved sørsiden av elva i Porsgrunn; planprogrammet skal gå fra Skjelsvik i Porsgrunn til Skyggestein i Skien.

Grenland rammes

– Hvis det ikke kommer en løsning snart, og saken stopper opp, risikerer vi at Statens vegvesen båndlegger området der riksvegen er ønsket å gå – og dermed fryses arealer for framtidig næringsutvikling. Eller for å si det slik: Vi kan risikere at områdene blir båndlagt til neste gang ballen er på vår halvdel i Nasjonal transportplan.

– Vår mulighet for vekst blir i så fall kraftig bremset, og det rammer hele Skien og bo- og arbeidsmarkedet i Grenland, uttaler Rønning.

Han opplever at det er bred enighet om dette synet på Kjørbekk og Rødmyr.

Milliarder i spill

– Hvorfor er en oppdatert riksveg 36 så viktig for dere?

– Det handler om forbindelsen til E18 og ønsket om å ha samme forutsetninger som næringslivet i Vestfold. Og det er utrolig mye penger som står på spill, 11 milliarder over 15 år, mye av dette skal brukes lokalt. I bildet er bypakkeavtale og belønningsmidler.

Han legger til:

– Vi er i posisjon i Nasjonal transportplan nå, så ikke la denne uenigheten gjøre at vi havner ut av statsbudsjettet, og dermed risikere eviglang båndlegging av næringsareal. Riksvegen skal bygges!

Fire år

Begrepet «båndlegging» er fra plan- og bygningsloven, paragraf 11-8, i nyeste utgave titulert «Hensynssoner», hvor det blant annet heter:

«Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet.

Båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover er tidsbegrenset til fire år, men kan etter søknad til departementet forlenges med fire år.»

En hovedakse

Hvorfor er riksveg 36 så viktig for Grenland?

Bypakke Grenland svarer:

– Riksveg 36 er hovedaksen mellom E18 og E134 og en viktig transportåre for næringslivet og beboere i Grenlands-området og fylket.

– Samtidig har rv. 36 en sentral lokal funksjon i byområdet i Grenland. Rv. 36 gjennom byområdet har lenge vært et prioritert tiltak i Grenland.

– Rv. 36 er forankret i en rekke statlige og lokale utredninger og planer, felles innspill til Nasjonal transportplan 2022–2033 og lokale vedtak om videreføring av Bypakke Grenland.

– Lokalt vil en ny rv. 36 kunne avlaste fv. 32, Porsgrunn sentrum og øvrig vegnett i bybåndet for biltrafikk, og gjøre det lettere å tilrettelegge for kollektiv, sykkel og gange.

– Ny rv. 36 skal gjøre det enklere for kommunene å få til ønsket byutvikling i byområdet.