I søknaden om utvidet konsesjon ved Notodden flyplass ble det lovet at eieren av flyplassen – Notodden kommune – ville tilby innløsing og nødvendig støydemping av boliger og skoler som ble berørt av flystøy. Konsesjonen gir tillatelse til langt over 20 000 bevegelser i året. Før dette ble det utarbeidet et støysonekart som sa at 116 hus lå i gul sone for støydemping og at tre hus lå i rød sone – og måtte innløses. Denne kartleggingen ble laget av Sintef.

Samferdselsdepartementet ba faktisk Luftfartstilsynet om å ta opp konsesjonsspørsmålet til ny vurdering dersom det ikke forelå en konkret plan for gjennomføringen av støydempingen – som var ventet å ta et par år. Notodden kommune rakk ikke den fristen, men konsesjonsspørsmålet ble ikke satt på dagsorden.

Nå er utarbeidet en ny rapport – der kun 23 hus av de 116 i gul sone er undersøkt. I 2022 er det Sweco som har laget rapporten.

Konklusjonen er at «ingen av byggene har innendørs støynivå over grenseverdi 42 desibel».

Dermed er det – ifølge rapporten fra Sweco – og rådmann Per Sturla Wærnes – ikke behov for noen støydempende tiltak overhode.

(saken fortsetter under bildet)


Bare tull

Roar Nordbø er flyplassnabo. Han reagerer på den nye rapporten med en tordentale.

– Dette er helt vilt. Den forrige rapporten slo fast at det var 116 hus i gul sone og tre hus i rød sone. Det ser ut som de har økt grenseverdien for støy med noen desibel i den nye rapporten – slik at ingen blir berørt. Den forrige støymålingen tok heller ikke høyde for den økte bruken som den nye konsesjonen gir, så dette er bare tull. Fra dag én i denne saken har Notodden kommune prøvd å unngå dialog med oppsitterne rundt flyplassen.

– Nå foreligger det altså to støykartleggingsrapporter som har totalt forskjellig konklusjon, samtidig som de i mellomtiden har søkt om adskillig flere bevegelser i årene som kommer. Jeg lurer på hva slags bruk og flytyper denne siste rapporten baserer seg på. Dette er å føre folk bak lyset. Jeg føler denne siste rapporten bare er «en god dag mann økseskaft»-svar for å unngå forpliktelsene som den forrige rapporten ga kommunen. Vi som bor i området føler oss overkjørt og maktesløse.

– Kommunen tar null hensyn til sine innbyggere – kanskje kommunen burde begynne å bry seg om de som faktisk bor her i dag, i stedet for hele tiden snakke om andre som de ønsker skal flytte hit. Det er en gåte at kommunen og andre myndigheter bruker så mye penger på denne flyplassen. Det er jo ikke noe realitet i dette med at flyplassen skaper arbeidsplasser og at industrien på Notodden og Kongsberg er så avhengig av den. De som trenger å sende ting bruker tog eller trailer – som frakter varene rett til Gardermoen. Derfra går det alltid et fly. Det er ingen som har bruk for Notodden flyplass – bortsett fra dem som bruker den som lekeplass og de få som har det som arbeidsplass, sier han.

To typer støy

TA har spurt rådmann Wærnes om hva som har skjedd og hvorfor konklusjonen er snudd på hodet.

(saken fortsetter under bildet)

– For det første er jeg glad for at det er avklart at det ikke er behov for støydempende tiltak for å redusere innendørs støy i det kartlagte boligene. Det viser at flyplassen ikke medfører støy som overskrider grensene som er satt av Miljødirektoratet. Det er gode nyheter.

– Den opprinnelige rapporten fra Sintef kartla utendørs støy. Forskjellen på de to rapportene er at Swecos rapport handler om innendørs støy, sier han.

– Etter at Sintef lagde den første rapporten presiserte også Miljødepartementet at det gjelder en annen støygrense for allerede eksisterende aktiviteter – og det tok Sintef til etterretning og lagde en ny rapport som de ettersendte til kommunen. Den viste at det var et mye mer begrenset antall boliger som ble berørt i gul og rød sone, sier Wærnes.

Burde informert bedre

Et rapport som sannsynligvis aldri har vært sett av veldig mange utenfor kommunehuset.

Dette sier Wærnes til flyplassnabo Nordbø.

– Notodden kommune sine ansatte jobber for sine innbyggere. Vi jobber for å gjøre kommunen til et best mulig sted å bo for alle som bor her, jobber her og driver næring her. Det er leit å høre at man trekker kommunens intensjoner i tvil. Vi vil det beste for hele befolkningen. Det er derfor vi går på jobb hver dag. Jeg vil presisere av vi stoler på at Sintef og Miljødirektoratet har den riktige kunnskapen og gir de riktige føringene for hva som skal måles og ikke måles. Det er disse grenseverdiene Sweco bygger sine beregninger på og vi som kommune må stole på den kompetansen disse tre organisasjonene besitter.

Wærnes sier også at det originalt kun var 19 boliger som lå innenfor gul sone i tilleggsrapporten fra Sintef, og at det var fire hus som lå i «gråsonen». Kommunen valgte å frivillig kartlegge også disse husene – for å være på den sikre siden.

Rådmannen sier at det er mange flere enn bare kommunen som bryr seg om Notodden flyplass. Blant annet var samferdselsministeren nylig på besøk.

– Vi ønsker at flyplassen blir en næringslivs- og teknologilufthavn. Vi jobber for flere arbeidsplasser knyttet til flyplassen, det er bra for næringslivet og ungdom som vokser opp her. Vi håper og heier på at flyplassen lykkes, sier han.

– Kunne og burde ikke informasjonen fra kommunen rundt støy vært mye, mye bedre i denne saken?

– Svaret er ja. Det har også vært en altfor lang prosess. Vi skulle startet arbeidet rett etter konsesjonen ble gitt og hatt en løpende dialog med alle parter.

– Vi føler oss totalt overkjørt og rettsløse

116 hus må støydempes og tre innløses – kan ta to år

Bryter konsesjonen – har ikke støyplanen klar