I et ferskt notat kommer det fram at Jernbanedirektoratet heller vil bruke strekningen mellom Porsgrunn og Skien til å styrke togtilbudet mellom Skien og Vestfold - og på sikt Oslo - fremfor å gi plass til lokaltog mellom Skien og Brevik.

- Vår vurdering er at det ikke er tilstrekkelig markedsgrunnlag til å kunne forsvare nødvendige investeringer og driftskostnader til et persontrafikktilbud på Brevikbanen, konkluderer Jernbanedirektoratet i notatet de nylig sendte til Bystrategi Grenland.

Bakgrunnen for det hele er at Bystrategi Grenland nå har en ny gjennomgang av planen for areal- og transport i Grenland, den såkalte ATP Grenland.

Prosjektet er i en fase hvor det jobbes med å skaffe ny kunnskap. En av problemstillingene er å se på mulighetene for å lage et togtilbud på Brevikbanen.

I den forbindelse er Jernbanedirektoratet bedt om å bidra med faglige vurderinger. Og i det nye notatet vurderes en rekke sider ved å etablere et tilbud på Brevikbanen.

Bystrategi Grenland er for øvrig det regionale samarbeidet mellom kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, fylkeskommunen og statsforvalteren.

Ikke plass til lokaltog

I vurderingen påpeker Jernbanedirektoratet at skinnegående persontrafikk kan kjøres med lokaltog eller lettere togsett av typen bybane. Men tilføyer at uansett type vil en avgang ta like mye kapasitet på infrastrukturen.

- Det er derfor begrenset hvilke tilbudsforbedringer som kan produseres på denne infrastrukturen uten større investeringer. Jernbanedirektoratet prioriterer forbedring av togtilbudet Skien-Larvik/ Oslo foran et eventuelt nytt togtilbud Skien-Brevik. Det innebærer at det ikke vil være tilgjengelig kapasitet på strekningen til et lokaltogtilbud til Brevik, heter det i notatet.

Et eventuelt lokaltogtilbud Brevik-Skien vil blant annet kreve investeringer i kryssingsspor mellom Porsgrunn og Skien og utvidelse av Porsgrunn stasjon.

Nye spor og holdeplasser

Strekningen Porsgrunn-Brevik er enkeltsporet og trafikkeres nå av fem godstog om dagen. Men en Brevikbane krever at det må reetableres spor mellom Norcem og gamle Brevik stasjon.

Det har ikke gått tog på denne strekningen de siste 40 årene, og persontogtrafikken ble nedlagt i 1968, bemerker direktoratet.

Eventuell persontrafikk på Brevikbanen vil også kreve investeringer i holdeplasser. Porsgrunn kommune har meldt at det er stedene Heistad, Skjelsvik og Eidanger som er aktuelle å betjene mellom Brevik og Porsgrunn.

- Alle disse holdeplassene må bygges nye, da eksisterende infrastruktur ikke kan antas å være brukbar, skriver Jernbanedirektoratet, som mener en rekke faktorer rundt dette vil innebære store kostnader.

Må kjøpe nye tog

Kjøretiden for en bybane mellom Brevik og Porsgrunn anslås til rundt 18 minutter, og mellom Brevik og Skien til cirka 30 minutter. Dette er inkludert oppholdstid ved holdeplasser.

For å kjøre ett tog per time per retning kreves det to togsett, og for to tog per time kreves det tre togsett.

- Det er ikke tilgjengelig rullende materiell for et slikt tilbud. Eventuelt vognmateriell må anskaffes. Eksempelvis er kostnad per lokaltogsett som er under anskaffelse av Norske Tog AS på 140 millioner kroner. Det kan antas at togsett til Brevikbanen vil kunne være mindre og rimeligere, skriver direktoratet.

I notatet vises det også til at kollektivtrafikk ikke vil kunne finansieres av billettinntekter alene. De totale kostnadene må derfor dekkes av billettinntekter supplert med et offentlig kjøp, enten i regi av fylkeskommunen eller staten.

Jernbanedirektoratet opplyser at det ikke er gjort beregninger av produksjonskostnader for et togtilbud på Brevikbanen. Men basert på erfaringstall fra lignende operasjoner antar de at de ligger på rundt 40 millioner kroner i året for en avgang per time og 60 millioner for to avganger per time.

Flere planer om bybane

Parallelt med planene til Bystrategi Grenland jobber den såkalte Bybanegruppa i Grenland for å realisere bybane mellom Skien og Herøya. Denne gruppa består av aktører som Herøya Arbeiderforening, Herøya Industripark, LO, R8, Skien Brygge og Naturvernforbundet.

I fjor la de fram en rapport som viser at en slik bybane vil koste litt over to milliarder kroner. I tillegg kommer rullende materiell til 300 millioner kroner. Men kostnadene som er satt i denne rapporten, er langt lavere enn tidligere rapporter, hvor investeringene er beregnet til over fem milliarder.

I rapporten til Bybanegruppa legges det opp til en bybane som skal gå fire ganger i timen. Der det skal ta tolv minutter fra Skien til Porsgrunn.

Det er også signaler om at banen må kunne bygges videre ut mot Brevik og mot Gulset, som to av de største boområdene i Grenland.