Det melder bypakke Grenland i en pressemelding, fredag.

Det betyr at høringsrunden vil gå i sommerferien, fram til slutten av august.

Planen omtales som en ny bydel ved knutepunktet.

– Etter høringen skal planen til andregangsbehandling i utvalget før jul. Endelig vedtak foretas forhåpentlig av bystyret rett etter dette, skriver Birgitte Finne Høifødt i bypakke Grenland.

200 dekar

Hensikten med planen er å utvikle «et kompakt og effektivt knutepunkt med mange arbeidsplasser i Porsgrunn».

Planområdet er stort. Ca. 200 dekar og det omfatter eksisterende kollektivknutepunkt med togstasjon og bussterminal med omkringliggende områder langs jernbanen og fylkesveg 32 Vallermyrvegen.

– For å dekke framtidig kapasitetsbehov er det i planen sikret areal for en utvidelse til 5 jernbanespor gjennom stasjonsområdet.

Utbyggings- og transformasjonspotensialet beskrives å være stort til å ligge så sentralt i en by.

– Ferdig utbygd er det et mål at området framstår som en utvidelse av dagens sentrumsområde med et variert tjenestetilbud, og at området knytter bysentrum tettere sammen med skole-, idretts- og universitetsområdene på Kjølnes.

Volum og potensial

Det er laget skisser som beskriver volum, potensial og muligheter i planen, og disse er nå oppdatert fra de forrige illustrasjonen som har blitt vist fram.

Det poengteres riktignok at dette kun er mulighetsskisser, og er ment for å gi politikerne et perspektiv på hva som vedtas av byggehøyder og arealutnyttelse.