Det handler om en høring som utvalg for klima, miljø og byutvikling snart behandler: "Planprogram for regional plan for trafikksikkerhet Vestfold og Telemark".

Kommunedirektøren peker da på: "Skien kommunes trafikksikkerhetsplan rulleres i 2023, så kunnskap og føringer fra den regionale planen kan innarbeides i den kommunale planen".

Det hører med at Skien har en slik plan for årene 2019-2022, vedtatt av bystyret.

Den nevnte nullvisjonen er det Stortinget som har vedtatt for cirka 20 år siden, og den skal være overordnet i regionen framover.

Økonomien påvirker

- Det er mye vi kan gjøre på dette feltet, men samtidig er det økonomiske hensyn en må ta også her, sier leder av utvalget, Knut Einar Aas (Arbeiderpartiet).

Han er dessuten Skiens representant i den politiske ressursgruppa som knyttes til programmet.

Intelligent trafikkstyring

Aas mener en må være realistisk, der han registrerer betraktninger som dette i dokumentet:

"Samferdselsområdet er i sterk utvikling, ikke minst mot mer miljøvennlige og effektive reisemåter. Fremtidige løsninger som intelligent trafikkstyring (ITS), digitale plattformer og autonome kjøretøy gjør teknologi et spennende tema for trafikksikkerhet. Menneskelige feilhandlinger er medvirkende faktor i mange ulykker."

Pandemiens utslag

Aas er klar på at det er for tidlig å være så kategorisk som det framgår her:

"Samferdsel merker at pandemien er med på å påvirke reisevanene våre; Mer hjemmekontor, mindre buss, mer sykkel(el-sykkel) og andre endringer vi ikke ennå har fått oversikt over."

Mørketall

Planprogrammet har med at det er de myke trafikantene som er mest utsatt for alvorlige ulykker i byer og tettsteder. Mange ulykker blir faktisk ikke meldt - mørketallene skaper usikkerhet omkring prioriteringene.

Vestfold og Telemark fylkeskommune, som har utformet "Planprogram for regional plan for trafikksikkerhet" får fram sitt fundament: "Å utvikle Vestfold og Telemark – verdiskaping gjennom grønn omstilling. Plan og bygningsloven, statlige planretningslinjer og FNs bærekraftsmål vil bli lagt til grunn for arbeidet."

Det understrekes i tillegg at går på "å framskaffe et godt kunnskapsgrunnlag om samferdselsområdet som gir et så riktig bilde som mulig av dagens situasjon i fylket, som viser utfordringer og som presenterer mulige løsninger".