Diskrimineringsnemda behandlet saken i et møte i slutten av oktober og nemdas avgjørelse og uttalelse er nå oversendt Porsgrunn kommune og Osebakken Vel - som klaget inn saken.

Osebakken vels argumenter var at den regulerte broløsningen i Vidars gate er i strid med kravet til universell utforming. Videre vises det til argumenter om at trappa vil ekskludere både syklister, personer med barnevogn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Videre anførte velforeningen følgende:

- Mange vil få en lang omvei for å komme til busstoppene. Myke trafikanter vil få store omveier når tilbudene på vestsiden av jernbanen skal benyttes som strand, aktivitetspark, hundepark og planlagt turveg langs elven. Hensynet til utbygger og økonomi har vært avgjørende for kommunen for å få til byggestart for Osebakken park. Saksutredningen har større fokus på å få en teknisk og økonomisk akseptabel løsning, enn på å få en løsning som ivaretar alle brukergrupper.Vidars gate vil fortsatt være hovedløsningen for alle som skal inn og ut av Osebakken fra nord. Rapporten fra Rambøll i 2016 konkluderte med at denne tverrforbindelsen er meget viktig for Osebakken som bydel, og at det bør bygges to underganger for å ivareta gående og syklister.

Kommunen på sin side viste til at det er akseptabel avstand til kryssingen i Storgata, som er universelt utformet, og at mengden myke trafikanter i Vidars gate er forholdsvis lav.

Nemda viser i sin avgjørelse også til nettopp krysset i Storgata.

- Avstanden til den universelt utformede jernbanekryssingen i Storgata, er på 465 meter. For enkelte av husstandene på Osebakken vil det gi lengre avstand til busstoppene i fylkesveien enn i dag om kryssingen i Storgata må benyttes. For personer med nedsatt funksjonsevne vil økt avstand kunne gi økte utfordringer. Nemnda vurderer det likevel slik at kryssingspunktene i Storgata og i Vidars gate supplerer hverandre, skriver de.

Nemda støtter seg også til tellinger som er gjort i planarbeidet, som viser at det var krysset i Storgata som ble mest brukt.

- Etter utbyggingen av Osebakken park er det grunn til å tro at antallet myke trafikanter kan øke noe i Vidars gate, men uten at omfanget vil bli som i Storgata. Nemndas vurdering er etter dette at det regulerte kryssingspunktet i Vidars gate ikke kan regnes som en hovedløsning i diskrimineringslovens forstand, heter det i uttalelsen.

Nemda var enstemmig om saken.