Gå til sidens hovedinnhold

– Nei, nei og nei – det er svaret på nytt kraftverk i Telemark

Fyresdal kommune sier nei til bygging av Kleivbekk kraftverk. NVE sier utbyggingen er ulønnsom. Naturvernforbundet sier nei. 10 naboer sier også nei.

Hovedutvalget for plan og miljø i Fyresdal kommune sier nå nei til utbygging av Kleivbekk kraftverk i Fyresdal.

Det er Kleivi gård sameige og Berglandgårdene som står bak planene. Kleivbekk kraftverk planlegger å installere en 500 kW-stor Pelton-turbin i kraftverket, men møter motbør stort sett overalt.

NVE mener hele prosjektet vil gå i minus.

I høringsrunden om det planlagte kraftverket er det mange som har uttalt seg. NVE har sett nærmere på kostnadene knyttet til anlegget. NVE mener kostnadsoverslaget burde ha vært oppgitt i søknaden. I stedet står det at det kan investeres inntil seks millioner kroner.

Minus to millioner

– Vi har beregnet utbyggingskostnaden til 9,4 millioner kroner. Dette er om lag 50 prosent over tiltakshavers investeringsramme. På dette stadiet i planleggingen må en regne med en usikkerhet på pluss/minus 20 prosent.

– Basert på NVEs beregning av utbyggingskostnad og midlere årsproduksjon får prosjektet i basisscenario en netto nåverdi på minus to millioner kroner. Dette vil si at prosjektet ligger blant de 20 prosent dårligste av konsesjonsgitt vann- og vindkraftproduksjon per tredje kvartal 2019, mener NVE, som også har flere andre ankepunkter til prosjektet.

Naturvernforbundet i Telemark sier Kleivbekken definerer hele landskapsrommet i Kleivgrend og at ulempene ved utbygging er langt større enn nytteverdien. Forbundet ber om at det sies nei til konsesjon.

Kleivgrend grendelag opplyser at flere fastboende mener fraværet av Kleivfossen vil ta bort identiteten til grenda. Laget ber uansett om minstevannføring og en bedre økonomiplan – før man går videre. Blant annet ønsker de krav om en bankgaranti i tilfellet prosjektet stoppes og det må ryddes opp.

10 navngitte personer er alle negative til utbyggingsplanene.

Fylkesmannen i Telemark mener kraftverket sterkt vil forringe kvaliteten til et 80 meter langt fossestryk. Etaten drar også frem betydelig rasaktivitet i det aktuelle området og utelukker ikke muligheten for at habitatet inneholder rødlistede arter.

Vestfold og Telemark fylkeskommune sier i sin høringsuttalelse at redusert vannføring etter en utbygging vil kunne virke negativt for blant annet fiskebestanden. De anbefaler uansett en minstevannføring.

Tiltakshaverne opplyser at de ikke ønsker å bygge en kraftstasjon som er ulønnsom og mener tiltaket kan forsvares med en kraftpris på 40 øre/kWh.

– Plan og miljøutvalget kan ikke godkjenne utbygging av Kleivbekk slik det er søkt om da vi finner at fordelene og nytten av utbyggingen av Kleivbekken til å være mindre enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser, heter det i vedtaket fra Fyresdal kommune.

Vedtaket kan klages inn til Olje- og energidepartementet.