Miljørettet helsevern i Grenland varslet i mars i år Grenland havn IKS at de ville bli pålagt å utarbeide handlingsplan for støy fra aktiviteten ved Breviksterminalen.

Dette etter stort trykk fra lokalbefolkningen i området.

– Handlingsplanen skal inneholde forslag til tiltak som skal gjennomføres slik at gjeldende støygrenser for terminalen overholdes fra 01.01.2023, het det i skrivet de sendte ut.

Etter tilbakemelding fra Grenland havn ble imidlertid fristen for å dokumentere effekt av tiltak utsatt til august 2023.

– Flere av tiltakene i handlingsplanen vil ikke bli gjennomført før i 2. halvår 2022 og vi trenger tid på å innarbeide nytt driftsmønster før effekten kan dokumenteres, poengterte havnedirektør Torben Jepsen til Miljørettet helsevern.

Utålmodige

Hos representantene som jobber med støytematikken i velet er imidlertid tålmodighetene i ferd med å renne ut. De klaget derfor på vedtaket om utsettelse av fristen.

Det er ett år siden de rettet en klage til kommunen om støyproblematikken og forklarte at det gikk på helsa og trivselen løs for mange. Tilsvarende brev har også gått fra beboere på Heistadtangen.

Dette skaper bekymring: – Vi opplever til stadighet ødelagt nattesøvn

I klagen på fristutsettelsen, datert juli i år, viste Brevik vel til at de har tatt opp på problemet med Grenland havn i en årrekke.

Videre at det er blitt en betydelig økning i antall anløp, liggetid, godsmengde og nattarbeid. Velforeningen stiller også spørsmål ved om det «i det hele tatt er mulig å sette inn tiltak fra havnas side som vil avhjelpe støyplagen fra omgivelsene».

Miljørettet helsevern står imidlertid på sitt, om å gi utsatt frist, og har sendt klagen videre til Statsforvalteren.

– Vi er fullt klar over at dette er en virksomhet som ikke kan bli uten støy og vi tåler også mye på dagen. Men dette går på omfanget. Nå lurer vi veldig på hvor dette skal ende. Er det noen grenser for hvor mye containertrafikken kan øke på en havn tett på boligområdene? Det er flere uker der fire av sju netter forstyrres av støy fra containere som slår, forteller Turid Berg i Brevik vel.

– Er restriksjoner på lossing og lasting nattetid det store ønske?

– Nattestengt havn er drømmen, men jeg tror ikke det er realistisk, innrømmer hun.

– Hva tenker du om tiltakene Grenland havn nå skal gjennomføre?

– Jeg har ikke tro på det tar bort problemet, så lenge omfanget er så stort.

Dette skal gjøres

Fra Grenland havn sin side gjøres det klart at de har «fokus på tiltak som vil dempe både slagstøy og lavfrekvent støy».

De bekrefter også en betydelig økning av containertrafikken fra terminalen fra høsten 2021.

– Det har medført hyppigere anløp av containerskip og dermed større belastning relatert til slagstøy fra aktivitet knyttet til containerskip. Belastningen fra lavfrekvent støy er tilnærmet uendret gjennom årene. Men med totalt sett hyppigere anløp ved Breviksterminalen, er det behov for støyreduserende tiltak av alle slag for å sikre at driften ikke overskrider gjeldende retningslinjer for støy, skriver havnedirektøren.

Dette er tiltak Grenland havn opplyser at det nå jobbes med for å redusere støy og sikre at de holder seg innenfor støykrav som er satt:

Landstrøm: DFDS er i gang med et prosjekt for å finne standardiserte løsninger for landstrøm som vil gjelde for alle skip og havner de anløper. Grenland Havn IKS vil gjøre nødvendige oppgraderinger i årene som kommer for at skipene som anløper kan bruke landstrøm i Brevik.

Ny maskinpark: North Sea Terminal er i ferd med å bytte ut store deler av maskinparken på Breviksterminalen. Ny reachstacker (kjøretøy som stabler containere) er satt i drift. Totalt vil 5 nye reachstackere bli levert i 2022 i tillegg til 4 tugmasters og 4 chassis med gummi.

– Ny maskinpark vil medføre mindre lavfrekvent støy fra maskinene og redusert slagstøy fordi operasjonsmønsteret på terminalen endres. Containere vil bli plassert på gummierte traller som frakter konteiner på større avstander på terminalen, mens reachstackers i mindre grad enn i dag vil kjøre over større avstander på terminalen, utdyper havnedirektøren.

Utbedring på hjelpemotorer: DFDS gjorde sommeren 2022 tiltak på hjelpemotor 1–4 på skipene Begonia, Ficaria og Freesia. For hjelpemotor 1, 2 og 3 er det forventet å oppnå en støyreduserende effekt på 5–10 desibel. For hjelpemotor 4 er den støyreduserende effekten forventet å utgjøre 15–20 desibel. Den faktiske effekten vil bli målt gjennom kildemålinger så snart skipene er utbedret.

Ny asfalt: Terminaldekket ble oppgradert med 4000 m² ny asfalt våren 2022.

– Vedlikeholdsarbeid på toppdekket gjøres årlig og er en fast budsjettpost hos Grenland Havn IKS. Hensikten er dempe slagstøy fra kjøring med maskiner. Som for de andre pågående tiltakene, vil vi ikke kunne isolere en støydempende effekt av tiltaket, men effekten vil bli inkorporert i totalberegninger for terminalen, poengteres det.

– Vil ha effekt

Grenland havn oppgir at det på de verste nettene med dagens operasjonsmønster ligger støynivået på Setre, Seivall og Heistad på henholdsvis 43,43 og 41 desibel.

Beregninger viser allerede at desibelnivået vil gå ned, når de aktuelle tiltakene kommer i gang, ifølge Grenland havn og støyberegninger de har blitt forelagt.

– Beregningene viser at med nye reachstackere og tugmastere i drift, endret kjøremønster på terminal (redusert bruk av reachstacker) og støyreduserende tiltak på hjelpemotorer på RORO-skip, så vil støy bli redusert til hhv. 39, 37 og 35 dB for de samme stedene.

Planen er at alle tiltakene skal være i drift i løpet av 2022.

– Vi har derfor tro på at driften på Breviksterminalen fra og med 2023 vil foregå i henhold til gjeldende støygrenser som er satt for terminalen, avrunder havnedirektøren.

Flytting kan bli løsningen for Breviksterminalen