Bakgrunnen er som kjent søknaden om å legge ned Kongens dam på Herre i Bamble.

NVE viser i skrivet til at befaring vanligvis avholdes etter at NVE har mottatt alle høringsuttalelser og søker har fått anledning til å kommentere disse.

Nøytral part

– Befaringen skal først og fremst dekke to formål. Det ene er at NVE sin saksbehandler skal få anledning til å se områdene som blir berørt og hvilke problemstillinger nedleggingen vil kunne omfatte. Det andre er at søker og berørte parter skal få anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter på stedet, forklarer de.

NVE er formell arrangør og leder befaringen og det presiseres at de er en nøytral part i sakene de behandler.

Ved oppmøtestedet vil NVE ønske velkommen og gi en kort gjennomgang av innkomne høringsuttalelser. Søker vil også kort presentere planene for nedleggingen og befaringsrute. Deretter skal området befares, før det blir en oppsummering.

NVE ber om tilbakemelding på hvem som kommer, senest innen 13. august.

– Der flere personer ønsker å stille på befaringen fra samme høringspart, trenger vi bare å få et mobilnummer for den personen som kan representere høringsparten ved befaringen, informeres det.

Siste utvikling

Siste utvikling i saken rundt Kongens dam er at et entreprenørselskap fra Vestfold, Vestviken utvikling AS, tok over eierskapet til dammen på nyåret i år. De ønsker å bruke natursteinsblokkene til andre prosjekter.

Eierskifte midt i søknadsprossen om riving: - Av respekt for kommunen vil jeg først uttale meg til de 

Det er Trygve Bjarkø som er direktør og styreleder i selskapet. Han opplyste til TA at de har overtatt dammen gratis, men at det heller ikke ligger noen økonomisk verdi i dammen slik den ligger nå. Dette vil først kunne utløses ved riving og altså etterbruk av steinene. Eventuelt ved at Bamble kommune, eller andre, kjøper og overtar dammen og således redder den.

Kongens dam: - Søknad om riving bør ikke innvilges 

Det er tverrpolitisk enighet i Bamble kommune om at dammen må bevares som den er, men at saken først må bli ferdig i NVE-systemet før de eventuelt foretar seg noe.