Gå til sidens hovedinnhold

Nå har kommunen vedtatt erstatningsordning

SKIEN: Et enstemmig bystyre har vedtatt en ny erstatningsordning for tidligere barnevernsbarn. Men erstatningssummen er ikke endelig vedtatt.

Et enstemmig bystyre vedtok en erstatningsordning for tidligere barnevernsbarn. I utgangspunktet med en maksimal erstatningssum på 750000 kroner.

Fremskrittspartiet har foreslått at summen prisjusteres opp, for den samme erstatningssummen var gjeldende tidligere. Frp mener at det dermed ville være riktig å justere denne satsen opp til nesten en million kroner.

Ville ikke øke beløpet nå

Det ønsket ikke flertallet i bystyret å være med på i denne omgang. De ønsket å be kommunenes interesseorganisasjon KS om å utrede om erstatningsbeløpet som er foreslått er på riktig nivå.

«Skien kommune ber KS gjøre en vurdering av om maksimumssatsen for erstatning er satt for lavt og at det innarbeides retningslinjer som sikrer at erstatningsbeløpet justeres i tråd med pris- og lønnsvekst», er vedtaket som flertallet fattet.

– Vi mener at KS må gjøre denne vurderingen og at det må være et beløp som er i forhold til den tid man lever i, sier Mona Nicolaysen, som fremmet forslaget.

Representanter for Frp, Høyre, Rødt og deler av KrF valgte å støtte forslaget til Frp. Forslaget ble likevel nedstemt mot 2 stemmer.

Klageorgan

«Formålet med oppreisningserstatningsordningen er å markere at Skien kommune påtar seg et moralsk ansvar og gir en unnskyldning til barnevernsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på institusjon, fosterhjem, spesialskoler mm under plassering av Skien kommune. Ordningen er avgrenset til kritikkverdige forhold som fant sted etter 01.01.1980 og før januar 1996.»

Det politiske miljøet i Skien er helt enige om at denne ordningen skal etableres. Den vil tre i kraft fra 1. oktober i år. Det er heller ikke politikere som skal behandle eventuelle søknader. I første omgang vil det være administrasjonen som behandler sakene, og så vil det være et politisk klageorgan.

Konkrete saker

Kommunalsjef Grete Gjelten har tatt initiativet til å starte opp ordningen. Dette etter at hun har fått henvendelser. Dette fortalte hun om til TA i våres.

– Det er to konkrete saker som er forelagt meg. Og da tenker jeg at det kan være fler der ute. Av den grunn har jeg diskutert dette med kommunedirektør Karin Finnerud, og vi har kommet fram til at den tidligere ordningen vi hadde bør opprettes på nytt, sier Gjelten.

– Dette er alvorlige saker, og vi har hatt noen av de tidligere også. Men det kan være mange grunner til at folk ikke har tatt kontakt tidligere. Og det kan også være yngre som bør kunne få dette, som ikke har hatt mulighet før, sier Gjelten.

Som foreslår at ordningen skal gjelde saker som har skjedd før januar 1996. Den tidligere ordningen gjaldt forhold som skjedde i tidsrommet mellom 1954 og 1980.

– Det er mange saker der man har opplevd omsorgssvikt og så havnet i et dårlig miljø. Men så får de skikk på livene sine igjen og kommer til oss, sier hun.

Egne vedtekter

Det er foreslått egne vedtekter for ordningen. Etter at det var enstemmighet om ordningen i oppvekstutvalget torsdag, så vil dette også være tilfellet når formannskap og bystyre gjør de endelige vedtakene senere i august.

Her er forslaget til vedtekter for ordningen:

§ 1 Formål

Formålet med oppreisningserstatningsordningen er å markere at Skien kommune påtar seg et moralsk ansvar og gir en unnskyldning til barnevernsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på institusjon, fosterhjem, spesialskoler mm under plassering av Skien kommune. Ordningen er avgrenset til kritikkverdige forhold som fant sted etter 01.01.1980 og før januar 1996.

Personer som har fått innvilget søknad fra Stortingets oppreisningsordning (statlig rettferdsvederlag, for bl.a. plasseringer i fosterhjem og institusjon etter 01.01.1980) kan også søke Skien kommune om oppreisningserstatning basert på rimelighetshensyn.

§ 2 Avgjørelsesmyndighet

Kommunedirektøren oppnevner et oppreisningsutvalg på faglig nivå. Utvalget behandler og avgjør sakene i henhold til saksbehandlingsreglene i § 5 nedenfor og etter forvaltningslovens regler om enkeltvedtak.

§ 3 Betingelser for erstatning

Det kan tilkjennes oppreisningserstatning når dette anses rimelig og hvor det foreligger manglende og kritikkverdig oppfølging, tilsyn eller kontroll fra kommunens side. Søkers saksframstilling skal tillegges stor vekt med mindre den strider mot andre konkrete opplysninger i saken. Det skal også tas hensyn til at det for den enkelte kan være vanskelig å sannsynliggjøre eller beskrive detaljert hva man har vært utsatt for. Søker vil få anledning til å møte utvalget og redegjøre for sin sak.

Utvalget er ikke bundet av vurderinger og konklusjoner fra vedtak om statlig rettferdsvederlag, jf. § 1, 2. ledd.

Ved vurderingene av om erstatning skal gis og størrelsen på denne, skal det særlig legges vekt på alvorlighetsgraden.

Følgende forutsetninger må foreligge for å få tilkjent oppreisningserstatning

a) det kritikkverdige forholdet må være foreldet i henhold til foreldelsesloven. Dersom forholdet ikke er foreldet kan søker fremme krav om erstatning etter de ordinære erstatningsreglene.

b) dersom søknaden gjelder overgrep i fosterhjem er beviskravet klar sannsynlighetsovervekt. Beskrivelsen til søker må støttes av annen dokumentasjon.

c) det kan ikke søkes erstatning etter denne ordningen dersom det foreligger skade eller ulempe som kan søkes dekket gjennom andre erstatningsordninger, slik som f.eks. voldsoffererstatningsordningen.

d) søker kan ikke tidligere har mottatt erstatning fra Skien kommune for samme forhold

e) det kan ikke senere søkes erstatning fra Skien kommune for samme eller andre forhold som gjelder overgrep eller omsorgssvikt omfattet av denne ordningen

f) at det ikke anlegges erstatningssøksmål for domstolene for samme forhold

§ 4 Erstatningens størrelse

Erstatningen skal ikke utmåles med utgangspunkt i søkers økonomiske tap.

Erstatningen skal fastsettes individuelt og skjønnsmessig med inntil kr 750000.

I vedtak om oppreisningserstatning skal premissene og ren standard klausul framgå som beskrevet i § 5 nedenfor.

§ 5 Saksbehandlingsregler

Søknad om erstatning skal være skriftlig og inneholde søkers navn, adresse og fødselsnummer og beskrive de faktiske forhold som ligger til grunn for erstatningskravet. Søknad kan bare fremmes av det tidligere barnevernsbarnet selv.

Søknader skal sendes Skien kommunes oppreisningsutvalg v/juridisk rådgiver i Oppvekst.

Søkeren må undertegne en bekreftelse på at søker er innforstått med vilkårene for å bli tilkjent oppreisningserstatning, jf.§ § 3a – 3f. Det skal framgå at kommunen kan innhente de opplysninger som man finner hensiktsmessige for saken; herunder saksdokumenter fra en eventuell behandling av rettferdsvederlag uten at taushetsplikten er til hinder for dette. Oppreisningsutvalget behandler ikke saken før slik bekreftelse foreligger.

Søkeren skal gis informasjon om følgende:

– Et vedtak om oppreisningserstatning innebærer en erkjennelse av storsamfunnets moralske og etiske ansvar for mulig svikt i kommunens tilsyns- og oppfølgingsansvar.

– Et vedtak om oppreisningserstatning innebærer ikke at kommunen har tatt stilling til om påstått overgriper har begått de handlinger han/hun blir beskyldt for.

– At saksomtale i media vil kunne innebære en stor personlig belastning både for søker, påstått overgriper og deres familier.

Søknaden skal behandles i samsvar med forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak.

Søknader som faller utenfor ordningen, skal avvises. Dersom søkeren faller bort før søknaden avgjøres, skal saken heves og ikke realitetsbehandles.

I vedtak hvor oppreisningserstatning innvilges skal det framgå at tilkjennelsen av oppreisningserstatning innebærer at Skien kommune påtar seg et moralsk ansvar og vil gi en uforbeholden unnskyldning for det som har skjedd.

§ 6 Klage

Vedtak kan påklages til kommunens klagenemnd. Klagefristen er tre uker at vedtaket ble mottatt. Klagen sendes til kommuneadvokaten.

§ 7 Informasjon om ordningen

Denne ordningen skal på hensiktsmessig måte kunngjøres for allmennheten.

§ 8 Ikrafttredelse og varighet

Oppreisningsordningen trer i kraft 01.10.2021 og varer i 2 – to – år fram til 01.10. 2023. Søknader som mottas etter 01.10.2023 vil ikke bli behandlet. Søknader som er innkommet før dette tidspunktet behandles ferdig.

§ 9 Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres av Formannskapet eller Bystyret