- Gruvene er særlig godt egnet til farlig avfall

Artikkelen er over 5 år gammel

BREVIK: Kalksteinsgruvene ved Norcems anlegg ved Dalen er særlig godt egnet til deponi for farlig avfall, ut fra en miljømessig vurdering, mener Miljødirektoratet.

DEL

I går kom beskjeden fra Miljødirektoratet, som svar på Klima og miljødepartementets brev om å vurdere behovet for et nytt anlegg for farlig avfall i Norge.

- Norge trenger et nytt deponi for uorganisk farlig avfall når dagens deponi er fullt i 2026. Planleggingen bør settes i gang raskt. Dersom industrien ikke får til dette, bør staten tar et større ansvar for å kartlegge løsninger, skriver Miljødirektoratet, og peker mot Norcem og Dalen gruver.

Direktoratet fikk i oppgave av Klima- og miljødepartementet å vurdere det planlagte deponiet i Dalen gruver, og om det finnes andre alternativer.

- Vi har internasjonale forpliktelser og et nasjonalt mål om å behandle farlig avfall. Det er nødvendig for den miljømessige og industrielle infrastrukturen at vi får på plass tilstrekkelig deponikapasitet for farlig avfall i Norge, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

- SÆRLIG GODT EGNET

Hambro mener det er synd at  flertallet av lokalpolitikerne i Porsgrunn ga et kontant nei til Noahs planer om avfallsanlegg og deponi i gruvene.

- Dette viser at det er vanskelig å få naboer, kommuner og andre til å se verdien av å etablere et deponi for farlig avfall med nasjonal kapasitet i deres nærområde. Egnetheten til kalksteinsgruvene i Brevik ville blitt utredet nærmere i konsekvensutredningen. Det er synd at lokalpolitikerne sa nei til dette, som ville gitt nyttig kunnskap om dette stedet egner seg. Men med det vi vet i dag, mener Miljødirektoratet at disse gruvene ut fra en miljøfaglig vurdering kan være særlig godt egnet, sier Ellen Hambro.

Direktoratet mener den lokale motstanden i Brevik skyldes at en ikke har oppfattet at deponiplanene er forankret i en helhetlig nasjonal vurdering av behovet for deponikapasitet for farlig avfall i Norge, og usikkerhet om alternative lokaliteter er tilstrekkelig utredet.

- Den nasjonale strategien har lagt til grunn at næringslivet selv skal etablere nødvendig kapasitet til å behandle farlig avfall. I tråd med dette ville det beste vært om markedsaktørene selv utredet aktuelle alternativer. Dessverre ser det ikke ut til at dette lar seg gjøre fullt ut. En farbar vei videre for å sikre tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet for denne typen avfall, kan da være at staten tar et større ansvar for å kartlegge ulike løsninger, sier miljødirektør Ellen Hambro.

STATLIG REGULERING

Dersom departementet ønsker det, kan miljødirektoratet hyre inn en uavhengig konsulent for å bistå i utredning og vurdering av mulige lokaliteter.

- Deretter kan det være aktuelt å vurdere statlig reguleringsplan for den lokaliteten som viser seg best egnet, hvis det lokalpolitisk er vanskelig å gjennomføre etableringen av et slikt anlegg.

NOAHs deponi på Langøya utenfor Holmestrand tar i dag hånd om en vesentlig andel av farlig, uorganisk avfall fra Norge. De behandler også betydelig mengder flyveaske fra andre nordiske land. Langøya vil etter planen være fylt opp i 2026.

- Det er ikke andre norske anlegg som kan ta hånd om den avfallsmengden og avfallstypen som NOAH behandler i dag. Det haster med å komme i gang med planlegging og konsekvensutredning slik at vi rekker å få et nytt deponi for farlig avfall på plass før 2026, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Artikkeltags