Det opplyser Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og viser videre til Helsedirektoratet som er ansvarlig for ordningen "aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet".

18,8 millioner kroner er det i potten i 2020.

En saksbehandlingstid på åtte uker

De som kan søke er kommuner, fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale foretak, organisasjoner og stiftelser. Tidligere har både Porsgrunn kommune og frivillige på Gulset fått betydelig støtte som følge av ordningen.

Forventet saksbehandlingstid er åtte uker. Men det heter: "Igangsettelse av aktivitet som legger opp til å samle mennesker, må gjøres først når det er forsvarlig. Vi vil ta høyde for utfordringene denne våren i behandlingen av søknadene."

Lavterskeltilbud for alle i målgruppen

Det heter i tildelingskriteriene at prosjektene og tiltakene må være helsefremmende og forbyggende, og det skal være et lavterskeltilbud åpent for alle i målgruppen.

Enkeltstående arrangement får ikke støtte, ei heller gis det tilskudd til investeringer, utstyr og ordinært drift.

Det er ønskelig med egenfinansering.