Det går fram av informasjon fra Statsforvalteren/Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Porsgrunn og Fyresdal

Tilrådingsbrevet ble sendt direktoratet i forrige uke, og disse områdene foreslås vernet:

* Barlinddalen - Midt-Telemark - 848 dekar

* Bjønnestille - Notodden - 1417 dekar

* Korseikåsen - Porsgrunn - 264 dekar (en utvidelse)

* Mosnapp - Fyresdal - 3543 dekar

* Murtetjern - Notodden - 1298 dekar

* Skitnebufjelle - Notodden - 1128 dekar

Verneforslagene har vært på sentrale og lokale høringer.

Kjerneverdier

I tekstdokumentet for hvert område blir verneprosessen oppsummert, konklusjoner trekkes og forslag til verneforskrifter følger med, pluss kart.

Om Bjønnestille heter det eksempelvis at et "vern av det foreslåtte området vil sikre arealet med til dels store kjerneverdier".

Det heter også:

"Bjønnestille omfatter et middels stort areal som domineres av eldre og brannpåvirket lavlandsfuruskog i en svært viktig region for denne type skogstypen".

Konkret er formålet med fredning "å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold på grunn av forekomst av eldre, brannpåvirket lavlandsfurusko og rik lågurskog.