Det handler om fase 1: "Mellom Asdalstrand og Rønningen ved Stotjenna og Bukkholmen".

Informasjonen kommer fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Eventuelle marknader må sendes innen 13. august.

Gravemaskin og lekter

Formålet er å "oppnå økt landareal for å utvikle industriareal", heter det, og arbeidet vil bli utført med gravemaskin fra land "og ved bruk av splittlekter".

Fra nærliggende landområder innenfor landområdet skal det benyttes sprengstein.

Kvikksølv

Sjøbunnen i det aktuelle området er analysert, og det viser seg at en finner konsentrasjon av kvikksølv, dioksiner og fluoranten.

Volumet på det som skal fylles oppgis til å være 75 000 kubikkmeter.

I et utfyllende søknadsskjema går det fram at en satser på "flere avbøtende tiltak for å minske mengden plast i utfyllingsmassene".

Berørte eiendommer

Det loves i tillegg "daglig inspeksjon av strandsone/siltgardin med oppsamling av eventuelt avfall."

Flere eiendommer er berørt, blant annet flere til Grenland havn eiendom AS.

Det er registret sju naturtypelokaliter.

Og det hører med at Statsforvalteren har hatt innsigelse til planforslaget som går på "konflikt med vannforskriftens bestemmelser om å beskytte vannforekomster mot forringelse." Etter at kommunene vedtok å jobbe med bedring av miljøtilstanden, ble innsigelsen trukket i desember i fjor.