Det forsikrer politiker Dag Jøran Myrvang (Arbeiderpartiet). Han har sett nærmere på «Tilstandsrapport Grunnskolen i Siljan Skoleåret 2020/2021» og «Oppvekstprofil for Siljan kommune 2021».

Rapporten behandles politisk om kort tid.

Depressive

Når det gjelder oppvekstprofilen ligger Siljan «signifikant dårligere an enn landet som helhet» på disse felt: Vedvarende lavinntekt 0–17 år, fornøyd med helsa, depressive symptomer, psykiske symptomer/lidelser 15–24 år og overvekt og fedme (17 år).

– For barneskole og ungdomsskole er det imidlertid gode resultater. Elevundersøkelsen er bra. Det er viktig. Dette går på læringsmiljø, trivsel, mestring med mer, sier Myrvang.

Sterkt på videregående

Han mener det mest gledelige er en gjennomføringsgrad på 84 prosent i den videregående skole.

– Det er her man legger grunnlaget for et videre utdanningsløp/ arbeidsliv. Siljan sine tall er sterke på fylkesnivå, men også nasjonalt. Siljan har hatt høy gjennomføringsgrad av videregående skole de siste årene.

Han viser til at samfunnskostnaden ved at 19-åring står utenfor arbeidslivet fram til 62 år utgjør 15,9 millioner kroner, baserer en seg å rapporten.

En plan

Ordfører Kjell Sølverød (Senterpartiet) er tydelig på at det jobbes med den psykiske helsa i kommunen, det viser blant annet et arrangement i kirken 5. oktober, prest og en helseerfaren person deltar.

– En plan for selvmordsforebygging er også en del av dette.

Når det gjelder oppvekst framhever Sølverød at dette området generelt har et godt omdømme. På samme tid er det tydelig at flere elever enn tidligere trenger noe ekstra oppfølging.