Det kommer fram i et brev fra Statens vegvesen til Porsgrunn kommune.

Planen det er snakk om er kommunedelplan.

Areal i planområdet

Og det dreier seg om "resistivitets-undersøkelser". Disse skal gi nyttig informasjon om grunnforholdene og ved hjelp av elektrisk ledningsevne skal en se nærmere på berggrunn og løsmasser.

"Undersøkelsene er viktig for å avklare plassering av ny veg (tunneltrasé), og dermed avklare det arealet som skal inngå i planområdet."

Hvis den aktuelle eiendommen skades, vil vegvesenet sørge for erstatning.

Strøm i bakken

Vegvesenet beskriver den elektriske målemetoden nærmere i brev med vedlegg, og det kommer fram at strøm via to strømelektroder sendes ned i bakken, "det oppsatte potensial måles med to andre elektroder".

Det heter videre:

"Ut fra målt resistans (spenning/strømstyrke) og en geometrisk faktor bestemt av elektrodeplasseringen, kan en tilsynelatende elektrisk motstand (resistivitet) beregnes."

Ustabile fjellparti

Moderne målinger av denne typen, 2D eller 3D, ble vanlig på 1990-tallet.

Norges geologiske undersøkelse har vært sentral på feltet.

Konkret benyttes metoden til å kartlegge svakhetssoner i fjell, kartlegging av ustabile fjellparti, grunnvannsundersøkelser og "karakterisere leiravsetninger".