Det er meldingen fra kommunalsjef for helse og velferd, Erik Nordberg, og personalsjef/HR-sjef Ketil Mjøen i Skien kommune.

Utgangspunktet er: «1. tertialrapport 2021 Skien kommune», den behandles av bystyret denne uka. Og det heter:

«For 1. tertial 2021 var andelen brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser 2,4 % (2,3 % i 2020) ut fra totalt antall vakter (159.562).»

2,4 prosent av 159 562 er 3829.

I november 2019 ble det meldt om 7863 lovbrudd – og løftet fra Nordberg og Mjøen den gangen var å gjøre noe med det og redusere antall brudd i så stor grad som mulig.

– Praktiske konsekvenser

Det direkte spørsmål til Nordberg og Mjøen blir nå:

– Står vi overfor løftebrudd eller praktiske umuligheter?

De svarer:

– Dette handler om praktiske konsekvenser av tilgjengelig bemanning og forsvarlighet i tjenester, i tillegg til en uforutsigbar pandemisituasjon.

– Det ble i fjor høst gjennomført obligatorisk kurs i arbeidstidsordninger og turnusplanlegging for ledere innen helse og velferd for å sikre nødvendig kompetanse på området. I tillegg bistår administrative ressurser innen helse og velferd lederne med disse utfordringene.

– Det er også igangsatt et arbeid knyttet til heltidskultur og overordnet bemanningsplanlegging, som også vil kunne gi positiv effekt på antall arbeidsmiljølov-brudd på sikt.

Et akutt behov

– Hva er kjernen i problemet?

– Kjernen i problemet er akutt behov for bemanning for å opprettholde en forsvarlig tjeneste, slik som for eksempel sykefravær og behov for vikar på kort varsel – pluss mangel på tilgjengelig kompetanse ved blant annet behov for vikarer.

– I tillegg kommer uforutsett overtidsarbeid knyttet til akutt behov, tidsfrister og arbeidsmengde.

– Vil skje igjen

På spørsmål om Nordberg og Mjøen gjør noe med dette framover, er svaret som følger:

– Skal kommunen levere forsvarlige tjenester til enhver tid, vil vi måtte påregne at det også framover skjer brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser ved akutt bemanningsbehov, men vi har og vil fortsatt ha fokus på å forebygge dette gjennom kontinuerlig fokus på lederes kompetanse om temaet, helhetlig bemanningsplanlegging og oppfølging av avvik.

Dette skal være i overensstemmelse med redegjørelsen høsten 2019.

Politiker kommenterer

Emilie Schäffer i Høyre kommenterer:

– Jeg oppfatter at vår relativt nytilsatte kommunedirektør har stort fokus på at antall brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser skal ned – og at man under en normalsituasjon faktisk ville sett en nedgang.

– Men, det er ikke til å stikke under stol at også Skien, i likhet med mange andre kommuner, har en utfordring i forhold til problematikken brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser – og har hatt det gjennom mange år.

Schäffer er klar på at noen brudd på bestemmelsene er uunngåelig, men at lovene må følges og:

– Kommunale virksomheter må få den samme «smekk på fingeren» som man ville gitt en privat virksomhet som hadde brudd i samme omfang. Dette er en problematikk vi som kommunepolitikere og vår administrasjon må ha et kontinuerlig fokus på.