- Vi gjør vårt ytterste med de ressursene vi har for å skape et trygt Telemark for alle

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.TA har i dag (23.5.19) en artikkel med overskriften «- Politiet blir kjørt på felgen», mens vi i Varden finner artikkelen «- Dette er så ille at rettsikkerheten er truet i fylket vårt».

Bakgrunnen for artikkelen er tall fra SSB som tilsier at politiet i Telemark samlet har mistet 32 årsverk siden 2016. (Skien har mistet 34 årsverk, mens det øvrige Telemark samlet er tilført 2 årsverk).

Disse tallene har medført at ordføreren i Skien sier at dette er uakseptabelt og oppfordrer til kommuneopprør, og stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen uttaler at Telemark er svekket og rettssikkerheten til folk er rett og slett truet.

En ting er sikkert. Politiet i Telemark – og i Sør-Øst politidistrikt for øvrig – har et behov for økt etterforskningskapasitet i straffesaksbehandlingen og flere uniformerte patruljer til å ivareta operative hendelser.

Telemark er imidlertid ikke svekket ressursmessig på disse områdene siden 2016, slik en kan få inntrykk av når man leser de nevnte artiklene. Det er viktig å vite hva som ligger bak tallene før man uttaler seg bombastisk og trekker konklusjoner. Realiteten er at Telemark har mistet stillinger, men vi har også mistet oppgaver.

For det andre er det mange feil i de tallene som benyttes. Eksempelvis står Fyresdal og Tokke fremdeles oppført med ressurser i oversikten som er benyttet, men disse lensmannskontorene er som kjent lagt ned. Ressursene er ikke borte fra Vest-Telemark, men årsverkene finner man i dag igjen i Vinje.

De aktuelle tallene referer seg til hvor mange årsverk (sivile, jurister, politiutdannede) som befinner seg ved de ulike lokasjonene politiet har. Det er helt riktig at det er flyttet årsverk – både sivile- og politiårsverk - fra Skien til Tønsberg, men oppgavene har også flyttet med.

Operasjonssentral og sentralbord i Skien ble lagt ned i april 2018, og oppgavene løses nå fra den nye operasjonssentralen i Tønsberg som dekker hele Sør-Øst politidistrikt. Politidistriktet ble ikke tilført nye stillinger som kunne benyttes til dette, og den eneste muligheten til å bemanne operasjonssentralen med tilstrekkelige ressurser var å omdisponere årsverk som allerede var disponert til disse oppgavene i Buskerud og i Telemark.

Jeg er leder for geografisk driftsenhet Telemark (GDE Telemark), dvs. jeg har det overordnede ansvaret for alle tjenestesteder i fylket og ressursene som tilhører disse. I tillegg kommer det ressurser som jeg ikke rår over fra en rekke fellesenheter som både jobber med politioperative, etterforskningsmessige og forvaltningsmessige oppgaver. Disse enhetene har et ansvar i hele Sør-Øst politidistrikt og ressursene er fordelt på mange lokasjoner – så også i Telemark, men hovedsakelig ved politihuset i Skien. GDE Telemark rår over majoriteten av operative ressurser (uniformerte politipatruljer), og vi etterforsker det meste av kriminaliteten i fylket – alt fra vinningssaker til drap.

Seksuallovbrudd, økonomi- og miljøsaker samt organisert kriminalitet etterforskes av Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE). GDE Telemark har ikke fått svekket sine ressurser i perioden, men vi har en særdeles sårbar bemanning, og vi evner ikke å levere det publikum forventer eller vi selv har ambisjoner om. Til det er etterforskningskapasiteten for liten og de uniformerte politipatruljene for få, men det handler ikke om en svekket kapasitet som følge av den forflytningen av årsverk som har vært omtalt i de nevnte artiklene.

Vi foretar strenge prioriteringer og leverer særdeles godt på prioriterte områder. Prioriterte voldssaker og straffesaker mot barn under 18 år er områder der det er satt klare målkrav, og vi er godt innenfor disse. Bunken av gamle straffesaker vokste i 2018, men vi har i 2019 klart å redusere antallet betydelig.

Det er ikke riktig at det etterforskes mindre, men det prioriteres strengere. De prioriterte sakene får fokus og de mindre prioriterte sakene henlegges i noe større grad.

Jeg har et godt håp om økt bemanning til GDE Telemark på sikt, men enn så lenge gjør vi vårt ytterste med de ressursene vi har for å skape et trygt Telemark for alle.

Artikkeltags