Gå til sidens hovedinnhold

- Alt taler for at Telemark, Buskerud og Vestfold bør slå seg sammen

Artikkelen er over 4 år gammel

En ny region av Buskerud, Vestfold og Telemark vil gi det beste grunnlaget for tjenester, næringsutvikling, sysselsetting, samfunnssikkerhet og effektivitet i offentlig sektor.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I løpet av vinteren vil landet forhåpentlig få en ny regioninndeling. Fylkeskommunene har diskutert, og diskuterer fremdeles, om de kan bli enige om å gå sammen i større regioner. Samtidig planlegges en samling av fylkesmannsembetene i større enheter. Beslutningen om fylkesmannsembetenes struktur tas av regjeringen. Men fylkesmannsreformen må ses i sammenheng med regionreformen. Sammenfallende grenser vil være en stor fordel, både for faglig kvalitet, effektivitet og samarbeid.

Mange muligheter: Det er flere alternativer på bordet. Fylkesmannen i Vestfold mener at det er en overvekt av argumenter som taler for at den nye regionen bør bestå av Buskerud, Telemark og Vestfold (BuTeVe).

• BuTeVe er god ramme for å løse areal-, transport- og levekårsutfordringene vest for hovedstadsområdet. Den nye regionen skal utvikle gode tjenester og god infrastruktur for dem som bor her, og legge grunnlag for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Regionens oppgave er ikke å legge til rette for at enda flere arbeidstakere skal pendle til Oslo. Det er ikke gunstig for Vestfold å ligge i utkanten av en region som er konsentrert om hovedstadsområdet.

• BuTeVe vil bidra til å skape et bredere grunnlag for næringsvekst, blant annet ved å utnytte innovasjonsmuligheter mellom industri og høyskolemiljø. BuTeVe kan bidra til at det blir lettere å etablere et universitet i vår region.

• Felles grenser gjør det enklere å samarbeide effektivt, og det skaper minst byråkrati. Det betyr bedre tjenester til innbyggerne. Derfor er det en fordel at den folkevalgte regionen og de fleste statsetatene har sammenfallende grenser. Det nye politidistriktet og Høgskolen i Sørøst-Norge dekker nå de tre fylkene. Vi må unngå at det skapes nye forvaltningsgrenser, men heller søke større grad av sammenfall.

• Samfunnssikkerhet krever stadig større oppmerksomhet og innsats. Klimaendringer og økt internasjonal spenning er noe av forklaringen på det. Fylkesmannen har en tydelig samordnings- og lederrolle på feltet, og det er særlig viktig for oss at vårt distrikt sammenfaller med politiregionen. Det gir de beste forutsetningene for å forebygge kriser, og for god samhandling når kriser oppstår. En fylkesmannsstruktur på tvers av politidistriktet vil medføre en sårbarhet som vi må unngå. Fylkeskommunen har også et stort ansvar for samfunnssikkerhet, med oppgaver knyttet til regional planlegging, samferdsel og infrastruktur. Vi har nå en historisk mulighet til å trekke sammenfallende grenser for store statsetater og for regionalt folkevalgt nivå. Politidistriktet er bestemt, og i brannvesenet er det oppnevnt en regionbrannsjef som har det samme geografiske ansvarsområdet som politimesteren. Denne våren pågår det også prosesser i Heimevernet og Sivilforsvaret, som vi håper vil gi det samme resultatet.

• BuTeVe har en størrelse og befolkningsmengde som gir grunnlag både for en effektiv administrasjon og for gode og tilstrekkelig nære tjenester.

Sterkere fagmiljøer: En større folkevalgt region og et fylkesmannsembete som dekker den samme regionen vil begge få sterkere fagmiljøer som kan avlaste sentrale direktorater for oppgaver som det er mer hensiktsmessig å løse nærmere kommuner, næringsliv og innbyggere. Veksten i statsbyråkratiet de seneste årene har skjedd sentralt, i direktoratene.

Den regionale staten, det vil si Fylkesmannen, har ikke fått flere stillinger, tross nye oppgaver. Bestillernivået har økt sin kapasitet, mens utførernivået henger etter.

Vi har fått for mange høvdinger sentralt, og for få indianere ute i felten til å gjøre jobben!

I dette perspektivet har fylkesmann og fylkeskommune en betydelig felles utfordring i å sikre at flere oppgaver overføres fra sentralt til regionalt nivå.