Gå til sidens hovedinnhold

Staten skal gå foran

Artikkelen er over 13 år gammel

Vår offentlige sektor kjøper varer og tjenester for 275 milliarder kroner i året. Da betyr det mye at det offentlige stiller miljøkrav og sosiale krav til det vi kjøper.

Ved å være en krevende kunde kan staten være med å skape et marked for miljøvennlige varer og tjenester. I juni la tre statsråder fram en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Staten bør gå foran, og vi oppfordrer kommunene til å følge opp.

Tohundreogsyttifem milliarder kroner. Det er et ufattelig beløp, og det gir offentlig sektor en dobbel mulighet til å gagne samfunnet. For det første ved at varene og tjenestene brukes til å yte befolkningen nødvendige og gode tjenester: Gode skoler, barnehager, sykehjem og hjemmehjelp. Men også ved at statens forbrukermakt brukes til å stimulere miljøvennlige alternativer og rettferdig handel. Derfor la altså fornyingsministeren, barne- og likestillingsministeren og miljøvernministeren fram den felles handlingsplanen rett før ferien. Her vil jeg legge hovedvekten på det offentliges miljøansvar.

Planen sier at det skal innføres en egen miljøpolitikk for statlige innkjøp. Det vil bli stilt konkrete miljøkrav til blant annet bygg- og eiendomsforvaltning, transport og biler, IKT-utstyr, mat og tekstiler. For eksempel vil vi stille strenge krav til innkjøp og leie av personbiler. I dag regner vi med at personbiler i gjennomsnitt slipper ut 180 gram CO2 pr kjørte kilometer. Våre nye retningslinjer for innkjøp og leasing av personbiler i staten er på 120-140 gram. Staten har over 5000 biler. Etter hvert kan kravet medføre at utslippet av klimagassen CO2 fra statens biler synker med over 20 prosent.

Et annet eksempel gjelder tropisk tømmer. Noen har kanskje allerede fått med seg at staten skal slutte å bruke slikt tømmer, fordi det er vanskelig å vite sikkert om tropisk tømmer stammer fra forsvarlig eller miljøskadelig hogst. Derfor skjærer vi gjennom med krav om ikke å benytte trevirke med tropisk tømmer fra 1. januar 2008

Slik vil vi gå inn på område etter område, og stille tydelige krav. Innen 2015 skal 15 prosent av maten staten kjøper inn, være økologisk. Målet er å gjøre miljøbelastningen fra statens innkjøp av varer og tjenester minst mulig, og å få til en effektiv utnyttelse av statens ressurser. Strengere CO2-krav til statens biler vil for eksempel føre til at drivstoffkostnadene kuttes med 20 millioner kroner i året. Og ikke minst vil vi bidra til et konkurransedyktig næringsliv, ved å fremme innovasjon og utvikling av miljøteknologi og miljøvennlige produkter.

Vi vil også kreve at statlige virksomheter skal innføre systemer for miljøledelse. Virksomheter med betydelige miljøkonsekvenser skal innføre systemer som er sertifisert av en tredje part, så som ISO 14001 eller EUs offisielle miljøledelsessystem EMAS.

Staten vil samarbeide med Kommunenes Sentralforbund om oppfølging i kommuner og fylkeskommuner, som står for nær to tredeler av det offentliges innkjøp av varer og tjenester. Her vil jeg nevne Oslo kommune, som alt i 2003 bestemte at det skulle innføres miljøledelsessystem i alle kommunale virksomheter innen utgangen av 2006. I dag er over 160 kommunale virksomheter i Oslo miljøsertifisert.

Slik kan det offentlige trekke i samme retning som miljøbevisste forbrukere og bedrifter. Våre innkjøp skal styres av konkrete krav og miljø- og samfunnsbevisste vurderinger. Slik kan vi bidra til å utvikle markeder for framsynte bedrifter, som vil satse på miljøvennlige og energieffektive produkter.

Helen Bjørnøy

miljøvernminister