TA stiller seg svært spørrende til om dette er fornuftig bruk av våre felles ressurser.

TA vil det aller beste for Skien, for Grenland og for Telemark. Vi ønsker at næringsliv og kommunal forvaltning skal være offensiv, uredd, pågående og optimistisk. Men de beste løsningene kommer sjelden ved å si ja, om årsaken er at man ikke våger å si nei.

For å sikre fortsatt drift på Geiteryggen er det nå snakk om en total økonomisk uttelling, på kort og lang sikt, på rundt 40 millioner kommunale kroner. 22.5 millioner i år, 12.5 millioner neste år og i tillegg en spesiell havaribrannbil til nesten seks millioner kroner. De finansielle sidene av dette må også regnes inn, og da snakker man om bortimot to og en halv million i året i 20 år, etter rådmann Knut Willes beregning.

Imidlertid vil det være naivt å tro at dette blir et engangsgrep. Rammebetingelsene, sikkerhetskravene, skjerpelse av miljølovverk og annet vil stadig kreve ytterligere investeringer for å opprettholde det svært praktiske, men ytterst beskjedne, rutetilbudet fra Geiteryggen.

Det er derfor flere grunner til å si nei denne gangen. Å sette foten ned. De offentlige utgiftene står overhode ikke i forhold til bruken. Og det finnes et mer enn fullgodt alternativ innenfor en radius på knappe timen, på Torp.

Men det er også vesentlig at disse pengene vil ha svært god anvendelse andre steder. Skole. Omsorg. Infrastruktur. Eller kollektivtransport i Grenland. Ingen ting tyder på at kommunen vil ha overflod av penger å satse på alt dette. Da blir det feil å bruke vesentlige midler på noe så marginalt som Geiteryggen.

I tillegg finnes det tanker om alternativ bruk av det fabelaktige området som vil passe svært godt for Skien kommune.

Klokken 09.00 i morgen samles altså Skien formannskap for å varsle siste utkall eller «gate closed» for Skien lufthavn. Spørsmålet er om kommunen skal legge nye titall millioner kroner i å opprettholde driften, eller slippe private inn på eiersiden for å krympe regninga. Med noen unntak sitter frustrasjonen og tvilen dypt i alle partier

Etter tallrike tilsvarende skjebnemøter, der «siste sjanse»-begrepet nå snart er brukt av samtlige politikere i Skien, mener TA at tiden nå er kommet for å si at nok er nok.

Tross alle gode intensjoner, vil det ikke lenger bli forstått blant et stort flertall av innbyggerne at kommunen skal øse ut om lag 40 millioner kroner på fortsatt å holde flyplassen i hevd.

Skjebnefelleskapet flyselskap-flyplass er fastspikret. På et bakteppe av en lang rekke operatører som har kommet og gått, har det har av helt opplagte grunner aldri vært mulig å skape forutsigbare driftsvilkår på Geiteryggen.

Skiftende styrer og luftshavnsjefer har bevist at de ikke har maktet eller hatt kompetanse til å etablere Skien lufthavn som en seriøs aktør i et stadig mer nådeløst luftfartsmarked.

Skien kommune bør ikke lenger ta ansvar for mer eller mindre profesjonelle investorer som til enhver tid måtte finne på å drive flyselskap. Skien kunne ha kjøpt mye god kollektivtrafikk og infrastruktur for det anselige antallet millioner som opp gjennom årene er pløyd inn i landingsstripa på toppen av Vindalsåsen.

Politikerne har også nå en gylden mulighet til å frigjøre Geiteryggen for nødvendige og svært spennende muligheter. Et Skiens Fornebu. Beliggenheten er allerede attraktiv i et overordnet byplanperspektiv, og den vil bli enda bedre når den nye RV36-traséen kommer et steinkast unna.

Her kan bystyret - innenfor rammene av sand- og grusforekomstene - pløye helt ny mark og realisere sosial boligbygging, legge til rette for større feltutbygginger, eldreboliger og næringsarealer - som det nå er kritisk mangel på. Dagens virksomheter som ikke er direkte knyttet til det flyoperative, skal selvsagt kunne få drive videre.

Og grunninvesteringene på Geiteryggen vil være vesentlig lavere enn mange alternative områder.

I tillegg vil kommunen kunne omplassere sine ansatte der opp i andre viktige roller. Og når først grunnlaget ikke er der, er dette tiden å legge ned, etterspørselen etter arbeidskraft er stor i Telemark nå. Aldri har «stilling ledig»-sidene i TA vært flere.

De private, mulige støttespillerne som vil inn i eierskapet til flyplassen, har funnet det formålstjenlig å holde sin identitet skjult.

Det kan hende gruppen har gode hensikter og vil utvikle flyplassen og de tilstøtende eiendommene på en positiv måte for fellesskapet. Men slik vi ser det, er det ingen grunn til at Skien kommune skal oppgi kontrollen over området der oppe.

I alle omstridte, offentlige satsinger er det vesentlig å strekke blikket til samfunnsregnskapet. Det gjelder selvfølgelig også Geiteryggens framtid. Problemet nå er imidlertid at det selv med betydelig velvilje ikke lenger er mulig å se at det fins bærekraftige utsikter for kommersiell lufttrafikk i Skien.

Derfor er tiden inne til å kjøre ut flaps, skyve stikka fram og lande for godt.