– Trekker innsigelsen mot sykehjemmet

INNSIGELSE: En innsigelse har kommet mot planen for det nye sykehjemmet i Skien sentrum (skisse).

INNSIGELSE: En innsigelse har kommet mot planen for det nye sykehjemmet i Skien sentrum (skisse).

Artikkelen er over 1 år gammel

SKIEN: - Planforslaget legger til rette for pasientrom i rød støysone ut mot Kongens gate, oppsummer fylkesmannen. Det er i strid med nasjonale interesser, og innsigelse er fremmet.

DEL

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark uttaler seg i et brev sendt ut til Skien kommune i slutten av forrige måned.

Innsigelsen kommer fra miljøavdelingen og ble lagt fram for fungerende fylkesmann denne uka, konklusjonen ble at fylkesmannen ikke vil avskjære innsigelsen.

Utgangspunkt er reguleringsforslaget for det nye sykehjemmet i Skien, Kverndalen bo- og dagsenter, som har vært lagt ut til offentlig ettersyn.

73 desibel

Fylkesmannen viser til en støyrapport. I den framgår det støy utenfor vinduer mot Kongens gate på 65 til 73 desibel. "Pasientrom som vender ut mot Kongens gate vil således ligge i en sone med støynivå langt over anbefalte grenser..."

Dermed oppstår det en konflikt med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" og veileder – det framgår her "at det er forutsetning for etablering av helseinstitusjoner i rød sone at pasientrom ikke vender mot støysiden".

Det påpekes fra fylkesmannen at pasientrommene i det nye sykehjemmet vil fungere som rom og soverom "for annet varig opphold for en særlig sårbar gruppe".

Et forslag til løsning fra fylkesmannen er ganske enkelt at de aktuelle pasientrommene ikke plasseres i rød sone.

Fylkesmannen framhever at innsigelsen ikke hindrer kommunen å gjøre planvedtak. Dessuten kan det faktisk ordnes opp i støyproblematikken ved å gjøre reguleringsbestemmelsene med kart mer konkrete.

Når det gjelder problematikken omkring støy har også fylkeslege Steinar Aase tidligere uttalt seg, det skjedde i før jul i fjor. Rådmannen har svart på disse.

Ulykkesfare og flom

I forbindelse med andre merknader trekker fylkesmannen fram at flomveier, fordrøyningsareal og åpne vannveier ikke er å finne på plankartet. Det stilles også spørsmål omkring sikring av uteområder, gangareal og isfrie fortau.

Ulykkesfaren må det tas hensyn til. Hovedinngangen til sykehjemmet ligger tett ved to trafikkerte gater.

Kommunen søker investeringstilskudd fra Husbanken, fylkesmannen mener det er vesentlig.

Det nye sykehjemmet vil bli på nærmere 14 000 kvadratmeter med en pris på 478 millioner kroner. Planen er at byggingen starter neste år, og driftsoppstarten blir i september 2022.

TA har tidligere skrevet at det i alt skal investeres 900 millioner kroner i Kverndalen i de kommende årene.

Trekker innsigelsen mot sykehjemmet

– Det er ingen fare for at pasientene på det nye sykehjemmet blir utsatt for støy. Fylkesmannen signaliserte på møtet onsdag at innsigelsen trekkes.

Det opplyser rådmannen i Skien, Ole Magnus Stensrud.

Ytringen kommer som en følge av "Uttalelse med innsigelse" vedrørende reguleringsforslag for Kverndalen bo- og dagsenter i Skien sentrum. Det er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som er ansvarlig og skriver at "deler av planforslaget kommer i konflikt med støygrensen fastsatt av Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging".

Et forslag som slo an

– Vi i kommunen hadde et konstruktivt møte med miljøavdelingen hos fylkesmannen hvor faktaene ble gjennomgått. Siden vi hadde med forslag til hvordan vi kan gjøre reguleringsbestemmelsene mer tydelige, varslet fylkesmannen i møtet at de ville trekke innsigelsen, forteller rådmann Stensrud.

Han er klar på at det ikke har vært noen dramatikk i innsigelsen, siden dette handlet om første høringsrunde der alle instanser kan uttale seg.

– Bestemmelsene i reguleringsplanen har rett og slett ikke vært presise nok, men det er de nå.

Blir ikke støy på rommene

Rådmannen forsikret om at de eldre som kommer på rommene ut mot Kongens gate ikke vil oppleve støy fra trafikk eller personer som oppholder seg i området.

– Ventilasjonssystemet er lagt opp slik at pasientene ikke trenger å åpne vinduene ut mot Kongens gate. Sykehjemmet får ventilasjon med mulighet for kjøling. I stedet skal det være en stillesone inn mot gårdsrom, ballkong og uteområdet, og bygningen vil faktisk da være en buffer mot støyen som måtte komme. 

Stensrud sier også at kommunen hele tiden har vært bevist på at en bygning i by krever avbøtende tiltak i reguleringsplanen.

Støyfølsomme mål

I forslag til justering av reguleringsbestemmelsene som går på støy, fra møtet tidligere i uka, inngår blant annet disse punktene:

* Samtlige fellesstuer for beboere på bo- og dagsenteret skal ha fasade mot stille side

* Dokumentasjon på at innendørs støynivå for samtlige rom og rom i støyfølsomme bruksformål skal være i tråd med krav i teknisk forskrift

Samfunnsmål og nullvekst

Varaordfører Erik Næs i Skien har ikke vært urolig på grunn av innsigelsen:

– Fylkesmannen har tidligere vært positiv til plasseringen. Dette grunnet en byutvikling der tjenester og boliger i større grad skal lokaliseres sentralt, der det er mulig. Og dette for å legge til rette for en samfunnsutvikling som i større grad gjør det mulig å nå nullvekstmålet for persontransport.

– Vi skal greie å bygge et nytt sykehjem som er moderne og på alle måter tilfredsstiller dagens ulike krav, samt de behov som beboerne måtte ha.

– Når reguleringssaken og byggesaken endelig behandles, skal vi ha gjennomarbeidet alt det som påkreves for å få et moderne og brukervennlig bygg.

Les også:

Slik blir sykehjemmet i Kverndalen 

Derfor er fylkeslegen bekymret for det nye sykehjemmet  

Artikkeltags