Gå til sidens hovedinnhold

Vemork er fredet

Artikkelen er over 6 år gammel

Tungtvannsanlegget på Vemork fredes

Telemark fylkeskommune foreslår å frede restene av Hydrogenfabrikken med tungtvannsanlegget på Vemork. Det var her tungtvannsaksjonen fant sted i 1943. Dette gjøres som en del av fredningen av Vemork gamle kraftverk på Rjukan, og i forbindelse med at Norge har søkt om verdensarvstatus for Rjukan-Notodden Industriarv. Telemark fylkeskommune ser også på muligheten for å grave frem restene av fabrikken for å formidle de viktige historiske hendelsene som har funnet sted her, både i norsk og internasjonalt perspektiv.  

Det skriver Telemark fylkeskommune i en pressemelding onsdag ettermiddag.

VERDENS STØRSTE

Vemork var verdens største kraftstasjon da den sto ferdig i 1911, og gjennomføringen av anlegget hadde vært et storverk i teknologiske løsninger og logistikk. Anlegget dannet erfaringsgrunnlag for senere store kraftverk i Norge, og er representativ for store kraftverk fra begynnelsen av 1900-tallet. Det er derfor viktig at hele anlegget med sine vitenskapelige og kultur- og industrihistoriske verdier av nasjonal betydning blir tatt vare på for fremtidige generasjoner.

Anlegget er et viktig vitnesbyrd om den internasjonale pionervirksomhet som ble utøvd på Rjukan for utnyttelse av vannressursene for elektrisitetsproduksjon. Vemork var et storskala pioneranlegg som representerte et stort steg fremover i vannkraftteknologien. Vemork-anlegget leverte strøm som første ledd i Hydros produksjonslinje for kunstgjødsel. Hydrogenfabrikken var fra 1928 ledd nr. to. Vemork er således uløselig knyttet til hele Hydros banebrytende industriprosjekt som var av stor nasjonal og internasjonal betydning.

Fredningen vil bli svært omfattende i både areal og innhold. Fredningssaken omfatter hele det gamle kraftverket fra Skarsfosdam I med lukehus, via tilløpstunell og tipper, ventilkammerhus og rørgate, til kraftstasjonsbygningen. Fredningen vil bli spesiell ved å omfatte også industriarkeologiske spor, slik som restene av den revne Hydrogenfabrikken med tungtvannsanlegget.

ARKEOLOGISK UTGRAVNING

Tungtvannsaksjonen i 1943 som nå ruller over TV-skjermene er trolig den mest kjente enkelthendelse fra norsk krigshistorie, men det har til nå vært mindre kjent at det skjedde i Hydrogenfabrikken foran Vemork kraftstasjon. Det store betongbygget fra 1928 sto knappe ti meter fra frontfasaden på kraftstasjonen, og hadde kjeller og 7 etasjer. I østenden i kjelleren var tungtvannsanlegget som ble sprengt i sabotasjeaksjonen under 2. verdenskrig. I 1977 ble bygningen revet ved sprengning. Området ble fylt igjen, og er i dag en gresskledd liten slette hvor ingen spor etter fabrikken er synlige. Det er imidlertid god grunn til å tro at gulvflaten i kjelleren er bevart, sammen med deler av bakveggen inn mot kraftstasjonen.

Det er disse restene som nå foreslås fredet som et industriarkeologisk kulturminne, i forbindelse med fredningen av Vemork gamle kraftverk. Telemark fylkeskommune ser på mulighet for å foreta en arkeologisk utgravning på stedet, som et ledd i å formidle de historiske hendelsene som funnet sted. Utgravningen kan begynne allerede i år, men dette avhenger av finansiering, tekniske utfordringer og hvordan bevarte elementer skal ivaretas og tilrettelegges etter en utgravning. En industriarkeologisk utgravning av denne typen har ikke vært gjort i Norge tidligere. Lykkes prosjektet, kan publikum få oppleve stedet for tungtvannsaksjonen på en helt annen måte enn i dag. Det kan bli en nasjonal og internasjonal attraksjon.

VERDENSARV

Vemork gamle kraftverk er omfattet av arbeidet for å få Rjukan-Notodden Industriarv inn på UNESCOs verdensarvliste. Norge har sendt en søknad om verdensarvstatus og svar ventes når UNESCOs verdensarvkomité har sitt årlige møte i juni i år. Fredningen av Vemork er et ledd i sikringen av de verdiene Norge har nominert for verdensarvlisten. Verdensarvsøknaden omfatter også krigshistorien med tungtvannsaksjonen og senkningen av jernbanefergen D/F Hydro. 

Norsk Hydros etablering på Notodden og Rjukan er det beste eksemplet i Norge på den andre industrielle revolusjon, med gjennombruddet for bruk av elektrisk kraft for industriproduksjon. Den andre industrielle revolusjon bidro til å forandre Norge i perioden 1905¬¬–1920, og til å skape et moderne velferdssamfunn, materielt og kulturelt, på 1900-tallet. Vemork-anlegget er en del av dette og viser industrirevolusjonen på 1900-tallet.

VEDTAK I JUNI

Telemark fylkeskommune har sendt forslag om fredning ut til offentlig ettersyn. Forslaget vil deretter bli politisk behandlet, og endelig vedtak blir etter planen gjort av Riksantikvaren i juni i år – i forkant av UNESCOs behandling av verdensarvsøknaden.