Varaordføreren er Torstein Dahl i Bamble. Og han har på vegne av Bamble Senterparti sendt brev til finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet.

Negative konsekvenser

Meldingen i brevet er ikke til å misforstå: - Det må settes inn strakstiltak for å redusere de negative konsekvensene av høyre kunstgjødselpriser og energipriser for landbruket og kystfiskerne.

- Vi er innforstått med at partiledelsen er kjent med utfordringene, men uten tiltak raskt, og med raskt mener vi så fort det praktisk lar seg gjennomføre, frykter vi for store konsekvenser for innenlands matproduksjon, selvberging og økonomien i primærnæringene.

Advarer mot rekrutteringskollaps

Dahl og de andre peker på utgiftene i norsk matproduksjon har nådd et slikt nivå at det ikke er lønnsomt å produsere mat - som jo trengs for å forsyne Norges befolkning.

- Derfor er det viktig at det kommer på plass tiltak før våronna som minimum må sikre at det blir et normalår inntektsmessig for landbruket.

Det advares mot en påskyndet gårdsbruk-nedleggelse og kollaps av rekruttering til jordbruksnæringen.

Fiskerinæring

- For fiskerinæringa har de høye drivstoffprisene resultert i 12-15 fiskere i Skagerak nå er helt eller i stor grad har lagt sine båter til kai.

- Det fører igjen med seg store utfordringer for lokale fiskemottak som i ytterste konsekvens risikerer å møtte stenge.

Partikonsekvenser lokalt

Mot sluttet av brevet sies det tydelig at de store utgiftsøkningene gjør det vanskelig å forsvare Senterpartiets politikk i regjering. Lokalpolitikernes troverdighet er dessuten i spill.

- Vi blir daglig utfordret på partiledelsens valgløfter og tilsynelatende manglende gjennomføringsevne i samme saker.

Også Kragerø Senterparti, med ordfører Grunde W. Knudsen i spissen, har sendt et lignende brev.