Det har Telemark tingrett bestemt, kjennelsen kom i juli.

Kjent advokat

Saken har sin kjerne i en stevning fra Stiftelsen Porsgrunnsmuseene rettet mot Porsgrunn kommune. Den nådde retten i mai. Det handler om gyldigheten av en husleiekontrakt som ble oppsagt i desember 2020. Påstanden var:

1. Oppsigelse av 2.12.2020 kjennes ugyldig

2. Saksøker tilkjennes sakens omkostninger

Det opplyses i kjennelsen fra retten at oppsigelsen ble trukket tilbake i slutten av juni. Men saksøker krevde fortsatt å få dekket 79 825 kroner i saksomkostninger - som var knyttet til 21 timers arbeid.

Stiftelsen Porsgrunnsmuseene har benyttet advokat Cato Schiøtz.

Kommunen var for øvrig representert ved sin advokat Randi Gro Thuland.

Langvarig strid

I sin vurdering peker retten på tvisteloven og paragraf 20-4 bokstav b, der det blant annet heter at sakskostnader kan tilkjennes "når saken heves på grunn av forhold utenfor partens kontroll, og det er klart at parten ellers har vunnet saken". Det vises dessuten til en sak i Utlendingsnemnda.

PD skriver at bakgrunnen er en langvarig strid mellom partene der det skal være lagt press på stiftelsen for å få denne til å oppgi sine rettigheter på eiendommer sentralt i Porsgrunn, det vil si på Frednes; advokaten for stiftelsen skal dessuten ha anklaget kommunen for å ha ført en prosess på ville veier.