For halvannen uke siden skrev TA at Mørjefjorden Nord hytteforening ønsker å få senket fartsgrensen på fylkesvei 2980 fra Langangen mot Helgeroa fra 80 til 60 km/t. Hytteforeningen er bekymret for sikkerheten langs fylkesveien og henvendte seg til Porsgrunn kommune i saken. Foreningen er blant annet redd for hvordan den planlagte utbyggingen av Kjennskogen råstoffutvinning vil slå ut for trafikken i området.

– Mør­je­fjor­den Nord hyt­te­for­en­ing ser med bekym­ring på situa­sjo­nen med økt tung­trans­port i områ­det, og ber Pors­grunn kom­mune vur­dere de tra­fi­kale utford­rin­gene knyt­tet til en utbyg­ging og drift av det nevnte stein­brud­det, og videre jobbe aktivt over­for fyl­kes­kom­mu­nen for å få regu­lert farten på denne fyl­kes­ve­gen til 60 km/t, skrev styreleder Håkon Schei i hytteforeningen til kommunen.

Vil ha ny vurdering

Porsgrunn kommune har nå sendt en konkret henvendelse til fylkeskommunen om veien.

– Porsgrunn anmoder sterkt Vestfold og Telemark fylkeskommune om å ta en ny vurdering av fartsnivå og fartsgrenser langs denne vegen, skriver Thomas Nøklegård, avdelingsleder for bydrift i Porsgrunn kommune i en e-post til fylkeskommunen.

Detaljreguleringen for Kjennskogen råstoffutvinning var oppe i utvalg for miljø og byutvikling 4. oktober og i bystyret 20. oktober. Her ble et oversendelsesforslag fra Petter Ellefsen (H) vedtatt, hvor kommunen anbefaler fylkeskommunen å redusere fartsgrensen på veien.

Slik er oversendelsesforslaget

I trafikkanalysen for Kjennskogen Råstoffutvinning framgår det at FV2980 «har kun cirka 700 kjøretøyer per døgn i dag, og tilnærmet ingen myke trafikanter». Heller ikke vegeier, VTFK, har noen merknader til dette.

Dette er en betydelig fraskrivelse av den virkelige situasjon. FV2980 er en stadig mer bruktveg for tursykling. Helt fra påsketider, spesielt i ferietiden, og til september er vegen mye i bruk. Inntreden av el-sykler har bidradd til at langt flere brukergrupper nå bruker denne traseen mellom Brunlanes og Grenland. Vegen inngår i Eurovelo 12, North Sea Cycle Route, og Nasjonal Sykkelrute 1, Kystruta. Se vedlagte kart/nettsideutsnitt.

Vegens del i Porsgrunn er smal, knapt 6 meter bredde uten gul midtlinje, og har en vertikal- og horisontalkurvatur som er utfordrende for trafikantgrupper med store hastighetsforskjeller. Hastighetsgrense er 80 km/t. I helgetrafikken brukes vegen mye av feriefolk med bobiler og campingvogner. Det vil si at en tilnærming til verste brukstime for brukergruppene er en riktigere tilnærming enn ÅDT. Slik forutsetningen for bruk nå framstår er sikkerhet og tilrettelegging en begrensende faktor for myke trafikanter.

På bakgrunn av dette anmoder UMB fylkeskommunen, som vegeier, å redusere fartsgrensen på FV2980 til maksimalt 60 km/t, spesielt i sommerhalvåret. Det bør også skiltes langt bedre at dette er en prioritert sykkelrute. Vi anmoder samtidig fylkeskommunen i større grad å følge opp endringene i faktisk bruk utover ÅDT-tallene.

Blir behandlet internt

Henvendelsen fra Porsgrunn kommune skal nå behandles hos fylkeskommunen.

– Det stemmer at vi har mottatt en henvendelse fra Porsgrunn kommune om fartsgrensen på fylkesvei 2980 Mørjevegen/Tveidalsveien. Denne saken blir nå behandlet internt i VTFK, og den blir behandlet i møte med politiet og Statens vegvesen, sier Gro Lands­verk Grave, råd­gi­ver i team tra­fikk­sik­ker­het og mil­jø­venn­lig trans­port i fyl­kes­kom­mu­nen.