Det er Solfrid Gjesdal Nysæter. Hun har sammen med sin mann, Oddmund, og flere andre kjempet for at bussen skal kjøre Austadveien.

– Hvis det blir den endelige løsningen, blir hverdagen mye enklere for oss, uttaler Gjestal Nysæter.

– Det vil bli flott. Og det er jo også et fint tegn på at kommunen lytter til innbyggerne.

Fra neste skoleår

At det går mot en løsning slik naboene kjemper for går fram av dokumentene i saken som snart skal behandles i neste møte i oppvekstutvalget: «Endring av skoleskyssruta».

Det konkluderes slik:

Kommunedirektøren har «vurdert det dit at Siljan kommune henvender seg til fylkeskommunen og ber om at skolebussruten endres fra Gurholtveien (som i dag) til Austadveien med virkningen fra og med skoleåret 2023/24».

Nær 10 barn er berørt

TA har tidligere omtalt problemstillingen, som skjøt fart i fjor sommer da foreldre i området tok kontakt med ordføreren. Kjernen i saken er altså at skolebussen kjører Gurholtveien og ikke Austadveien der nær 10 barn bor. Oddmund Nysæter uttalte:

– At bussen gikk forbi på Austadveien ville være til stor hjelp for oss foreldre, for da slipper vi å legge opp hverdagen etter at vi må frakte dem til skolen – og hente dem etter skolen og SFO. Det er tungt og tidkrevende og innvirker jo også på jobben.

Et annet aspekt er at det er gatelys langs Gurholtveien, det er det ikke langs Austadveien.

Langt over fartsgrensa

I administrasjonens framstilling går det fram at fylkeskommunen, som har ansvaret for bussdriften, er åpen for å gjøre en endring. Men kommunen har ønsket at skoleforeldrene skulle få anledning til å uttale seg. I alt fem svar har kommet inn, hvor det blant annet heter:

«Vi som bor her langs veien vet veldig godt at selv om fartsgrensa er 60 km/t, så kjører de fleste veldig mye fortere enn det. Der er mye tungtrafikk på veien og når de store tømmerbilene kommer fullastede med tømmer (pluss tilhenger) er det ikke noe kjekt å være ute og gå langs veien. Ikke for voksne og i hvert fall ikke for barn.»

«Vi trives veldig godt der vi bor og er trist hvis man må flytte grunnet at det ikke kan legges til rette for en trygg og god skolevei og skolebuss for barna våre.»

En naturlig endring

Men nå ser det ut til at det blir en løsning fra og med neste skoleår. Ordfører Kjell Sølverød kommenterer kort:

– Flere har henvendt seg til meg med ønske om endring av denne bussruta i Siljan. Jeg er godt fornøyd med det det som virker å bli utfallet, og det vil være en naturlig endring. Det er også utmerket at fylkeskommunen ser ut til å komme kommunen og dets innbyggere i møte på denne måten.