Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslo 11. november 2020 en søknad fra Vest-Telemark kraftlag om forlenget byggefrist for Lårdal kraftverk i Tokke kommune. Dette avslaget ble anket, men NVE står på sitt.

Det gis normalt utsatt byggefrist når det søkes om det, men ikke hvis det fremkommer nye opplysninger om naturmangfoldet.

– Vi kan ikke se at klagen gir grunnlag for å endre vårt vedtak. Klagen oversendes derfor til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse, opplyser NVE.

Ny kartlegging

Bakgrunnen for saken er at NVE ga konsesjon til Lårdal kraftverk helt tilbake i 2015. Regelverket sier at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen én gang med inntil fem nye år etter søknad og det var akkurat det Vest-Telemark kraftlag AS (VTK) søkte om i januar 2020.

Både Tokke kommune og Naturvernforbundet gikk imot forlengelsen. I høringsrunden viste Naturvernforbundet og Tokke kommune til at kartleggingene av biologisk mangfold i Lårdal var av relativt gammel dato med feltregistreringer fra 2013 og tidligere. Etter deres syn tilsa dette at det måtte gjennomføres nye kartlegginger av biologisk mangfold langs Lårdalsåi.

Naturvernforbundet varslet at de ville gjennomføre en ny kartlegging og sluttrapporten derfra ble oversendt NVE sommeren 2020. Konklusjonen var klar.

Ja, men likevel nei

– En nylig gjennomført kartlegging av biologisk mangfold langs Lårdalsåi tilsier at det er vesentlig større naturverdier innenfor influensområdet til Lårdal kraftverk enn det som lå til grunn for NVEs konsesjonsvedtak i 2015.

Helt konkret er det snakk om en fossesprøytsone øverst i Kvålofossen – en slik sone er et område som ligger så nær en stor foss at det hele tiden holdes fuktig av sprut fra fossen.

VTK er helt uenig i at dette skal være avgjørende og sier det er fullt mulig å flytte inntaket nedenfor den aktuelle fossen.

NVE er enig med VTK i at flytting av inntaket til nedenfor Kvålofossen og den kartlagte fossesprøytsonen vil redusere ulempene ved prosjektet, men mener det også vil redusere den samfunnsmessige nytten av prosjektet gjennom redusert produksjon.

– Dersom tiltakshaver ønsker å endre inntaksplasseringen, må det behandles som en ny konsesjonssak, mener NVE.

Nå er det altså Olje- og energidepartementet som skal avgjøre saken.