Det kommer til uttrykk i brev sendt tidligere denne måneden fra Nav sentralt til alle landets kommuner: "Nasjonale mål og hovedprioritering for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2021".

Arbeids- og velferdsdirektoratet gir klart uttrykk for at dette er "NAVs forventing til kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene".

Går for tidlig oppdagelse

Nav viser til forskning når forvaltningen peker på sårbare familier og psykisk og fysisk vold, og legger til: "Det er avgjørende med god koordinering internt, og mellom relevante sektorer, slik at gruppen ivaretas på en god måte."

I tillegg handler det om "å utarbeide en nasjonale faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Målet med retningslinjen er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen."

Hjemmeundervisning har konsekvenser: "skolepersonell og øvrig hjelpeapparat får dårligere forutsetninger for å fange opp barn og unge som har store tilleggsbelastninger. Det er derfor ekstra viktig at NAV-kontoret forsøker å fange opp hvordan familiens hjemmesituasjon er, og involverer skolepersonell eller andre hjelpetjenester, som for eksempel støttekontakt, om nødvendig.

Det bratteste fallet

Nav peker tydelig på korona-pandemien:

"Smitteverntiltak både i Norge og utlandet førte til det bratteste fallet i aktivitetsnivået i norsk økonomi som noensinne er målt, og den høyeste registrerte arbeidsledigheten siden mellomkrigstiden. Den raske ledighetsveksten, ledighetsnivået og de usikre rammebetingelsene framover gir NAV en særskilt utfordring i 2021 sammenliknet med tidligere år."

Nav utelukker ikke en ny nedstenging.

Løsningen er blant annet rask mobilisering og omdisponering av ressurser for å sikre kjerneoppgaver.

Fortsatt fysisk

Digitale løsninger er vesentlig. På samme tid er det ikke alle som kan benytte disse, "og ikke alle behov kan løses digitalt". Derfor må det "være mulig med fysisk oppmøte på NAV-kontoret, både med og uten avtale".

Nav er usikker på hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg i tiden som kommer, og slår fast: "Kommunene bør være forberedt på at flere unge som ikke får innpass i arbeidsmarkedet kan trenge hjelp til kvalifisering."