– Det kan være enkelte temaer vi ønsker å lukke møtene for, opplyste leder for politiet i Telemark, Dag Størksen, under politirådsmøtet i Skien onsdag.

Bakgrunnen for diskusjonen om det skal være mulig å lukke møter ved behandling av sensitive saker, dukket opp under drøftingen av strategiplanen for politirådet de kommende tre årene.

– Vi foreslår ikke lukkede dører. Politiet overlater det til det kommunale selvstyre å sette rammene, fortsatte han, og opplyste om at politiet vil innrette seg deretter.

I forkant av møtet hadde en jurist i Politidirektoratet utredet regelverket rundt politirådsmøter. Det er slått fast at et slikt samarbeid ikke er omfattet av kommuneloven og åpenhet rundt møter for folkevalgte.

Dette er støttet av kommuneadvokaten i Skien.

Politiet trakk fram sensitive saker som trusselvurderinger fra PST og Kripos, samt premature saker der politiet ikke ønsker å dele informasjon av hensyn til etterforskningen, som en type saker det kan bli aktuelt å lukke møtene for.

Politiet møtte forståelse hos rådsmedlemmer for behovet for å verne om informasjon i enkelte saker.

Utgangspunktet skal være mest mulig åpenhet.

Samarbeider for å slå ned på lokal kriminalitet, men nå kan politirådet bli lukket