Statsforvalteren i Vestfold og Telemark opplyser dette via et ferskt brev til Frier Vest AS som holder til i Brevik.

Tillatelsen er gitt etter forurensningsregelverket, og det betyr at inntil 75 000 kubikkmeter masse kan fordeles over et areal på 22 500 kvadratmeter ved Stokjenna og Bukkholmen i Bamble kommune. Det hører med at tiltaket er fase én i utfylling på totalt 190 000 kvadratmeter.

Det er en frist på tre uker om en vil klage.

Sprengstein skal brukes

Hensikten med prosjektet er å økte landarealet for å utvikle industriareal:

"Arbeidet skal utføres med gravemaskin fra land og ved bruk av splittlekter. Det skal benyttes sprengstein fra nærliggende landområde innenfor planområdet."

Miljøgifter i tiltaksområdets sjøbunn er analysert, og resultatene viser konsentrasjoner av dioksiner, kvikksølv og fluoranten.

En laksefjord

Tiltaket det er søkt om i dette tilfelle vil ha følger for Asdalstranda, og Fiskeridirektoratet har i den forbindelse framhevet at det "må stilles strenge krav for redusere partikkelspredning, spredning av miljøgifter og plastforurensing fra sprengledninger fra sprengstein".

Og Statsforvalteren stiller flere krav i sitt vedtak om tillatelse, inkludert at miljøgiftinnhold dokumenteres.

Et aspekt er også:

"Frierfjorden er del av Svennerbassenget, som er en nasjonal laksefjord. Med avbøtende tiltak for å hindre partikkelspredning forventes ikke tiltaket å ha negativ effekt på laks i fjorden."

Det er heller ikke ventet at tiltaket vil forringe vannforekomsten.