Fristen for å komme med innspill er 15. september, og det skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Informasjonen kommer fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Truede arter

Blant annet skal naturkvalitet og bevaringsmål defineres, og dette skal gi bedre forvaltning.

Temaer som er behandlet inkluderer sikring av truede arter, besøksstrategi, skjøtsel av setervoller og kulturlandskap.

Frivillig skogvern

Når høringa er avsluttet skal statsforvalterne gjennomgå innspillene og deretter vurdere om det grunn til å endre planen.

Den endelige planen vil være tilgjengelig via Miljødirektoratets naturbase.

Forvaltningsplanen for Skrim og Sauheradfjella kan lastes ned hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Den forteller at det aktuelle området ble vernet med kongelig resolusjon i 2008. Det var en del av ordningen om frivillig skogvern.

I alt skal 78 tomter være berørt, i Skien, Notodden, Midt-Telemark og Kongsberg.

Totalt er naturreservatet på 122 kvadratkilometer.

Konkret er vernemålet "å ta vare på et stort sammenhengende urørt/delvis urørt skogområde".