Dette går fram i et ferskt brev fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark til Bamble kommune: "Samordning av statlige innsigelser - innsigelsen fremmes - reguleringsplan for Frier-Tråk i Bamble kommune".

11 naturtyper

Konkret går innsigelsen på "deler av næringsområdet BN2 da forslaget innebærer at 11 naturtyper av nasjonal interesse blir fjernet".

Det nevnes at to av forekomstene er "rødlistede naturtyper"; ni er "naturtyper med sentral økosystemfunksjon med moderat til høy kvalitet". Planforslaget vil ifølge Statsforvalteren føre til "alvorlig miljøskade".

I tillegg vil det finne sted en "omdisponering av 9 andre naturtypelokaliteter av nasjonal interesse" - men her er det ikke reist innsigelse.

En løsning

Statsforvalteren ved miljødirektøren viser likevel til at det finnes en løsning på innsigelsen, det kan skje "ved at de 11 kartlagte forekomstene tas ut av byggeområdet og andres til LNF-formål med hensynssone bevaring naturmiljø".

Det oppfordres til at kommunen og Statsforvalteren jobber aktivt med å komme fram til en løsning. Blir de ikke enige, åpnes det for megling.

Ny industri

Som tidligere omtalt er formålet med reguleringsplan for Frier-Tråk-vest at en legger til rette for ny industri og næringsvirksomhet - med infrastruktur. Det skal være i overenstemmelse med kommuneplanen.

Blant de aktuelle næringsvirksomheter er anlegg for produksjon av batterier, anlegg for produksjon av hydrogen, anlegg for raffinering av biobaserte råvarer og produksjon av biokull.