Det uttaler Terje Aasland på Stortinget for Telemark og sentral i Arbeiderpartiet.

Hele 20 konkrete forslag legges nå fram og presenteres om kort tid i Stortinget.

Bakgrunnen er at tiltakene fra våren 2020 begynner å nærme seg sluttdatoen.

Best mulig rustet

– Jeg har en forventning om at vi får med oss SV og Senterpartiet på disse forslagene og at vi klarer å påvirke regjeringen til å gå med på våre forslag, sier Terje Aasland.

– Det gjelder å være best mulig rustet og kunne sette i gang med det samme vi er tilbake uten smitteverntiltak, spesielt de i serviceyrkene trenger støtte for ikke å gå over ende.

Forslagene

De 20 forslagene går i korthet ut på:

1. Utvid permitteringsperioden til 1. juli.

2. Forleng forhøyet sats på dagpenger.

3. Forleng ordningen med lavere inntektsvilkår for å motta dagpenger.

4. Forleng ordningen med inntektssikring for næringsdrivende og frilansere til 1. juli.

5. Forleng ordningen med inntektssikring for lærlinger.

6. Innfør regelen om forlenget periode for mottak av arbeidsavklaringspenger til 1. juli.

7. Utsett innføring av tre ventedager for å motta dagpenger til 1. juli.

8. Forleng maksimalperiode for mottak av dagpenger fram til 1. juli.

9. Gjeninnfør ferietillegget på dagpenger.

10. Opprett 4000 flere arbeidsrettede tiltaksplasser i 2021.


11. Legg til rette for økt bruk av partsstyrte tiltak.

12. Legg til rette for at bedriftsinterne opplæring kan bli alternativ til permitteringer.

13. Legg til rette for aktivitet og at folk kan holdes i jobb framfor å være permittert.

14. Still krav i kompensasjonsordningene.

15. Forlenge kompensasjonsordningen for næringslivet fram til 1. juli.


16. Innfør en dekningsgrad på 85 % for bedrifter som har omsetningsfall på mer enn 30 %.

17. Inkludere lønn i kompensasjonsordningen for dem som utfører pålagt arbeid.

18. Utvid kompensasjonsordningen for næringsdrivende, frivillige og kommunale selskaper.

19. Opprett en omsetningsbasert tilskuddsordning for virksomheter som er hardt rammet av smitteverntiltak.

20. Opprett en søknadsbasert tilskuddsordning for bedrifter som faller utenfor.