Fylkesmannen i Vestfold og Telemark får det fram i helt ferskt brev til kommunene.

Veieierne har ansvaret

Det er veieierne som har ansvar for at overskuddssnøen blir tatt hånd om på forsvarlig måte.

Ting som kan forurense snøen er mikroplast, veisalt, miljøgifter, partikler og søppel.

Bortkjøring er framfor alt aktuelt i tettbebygde og trafikkerte områder i industriområder og byer.

Bør unngås

Fylkesmannen tar opp at deponering og forurensning av snø kan bryte med forurensningsforbud og forsøplingsforbud.

En slik dumping kan i tillegg være i strid med vannforskriften, det går da på en reduksjon i økologisk- og kjemisk tilstand eller at det er til hinder for arbeidet med å nå oppnå miljømålet i et område.

I klartekst står det at Fylkesmannen er svært restriktiv til dumping av snø i sjø og vassdrag. Dette bør en i hovedsak unngå.

Oppfordringen er at en plasserer snødeponi så langt vekk fra sjø og vassdrag som mulig.

Er det fare for forurensning, skal en søkes om utslippstillatelse fra Fylkesmannen. En slik søknad skal innholdet blant annet snømengde, hvor snøen kommer fra og forurensningsgraden.