Stedet er Fyresdal flyplass og det er Fyresdal motorsportklubb som står bak konkurransekjøringen på det avsperrede området.

Dragrace på flystripa i Fyresdal ble arrangert for første gang i 1978 – og dette var også første gang noe slikt hadde blitt arrangert i Norge.

Det ble ikke arrangert dragrace i Fyresdal i pandemiåret 2021, men nå er pionerene klare igjen.

– Vi vil måtte bruke store deler av uken før til opprigging av utstyr, og fredagen for ta imot kjørere for overnatting i depotet. Vi vil også i år bearbeide banedekket for å få bedre «feste» for bilene, så blir det en del aktivitet i nordenden i ukene før arrangementet. Mye av denne aktiviteten vil foregå på kveldstid/helg. Ved arbeid der flyplassen eventuelt må stenges vil det bli gitt beskjed til den person som er oppnevnt av dere, heter det i søknaden fra klubben, ført i pennen av Lars Inge Lauvdal.

Motorsportklubben søker også om å få disponere området der grusbanen og gressbanen ligger på Molandsmoen – for å ivareta overnattingsbehovet til deltakere og tilskuere. Det er for øvrig Hugljufur islandshestklubb som skal drifte den improviserte campingplassen.

Fyresdal kommune har nylig svart på søknaden og som eier av flyplassen gir de sin tillatelse – under ni forutsetninger.

201 meter

1. Arrangementet blir gjennomført i samsvar med NMK/NBF sine retningsliner og reglar for denne type arrangement med omsyn til brannvern, sanitet/ambulanse, banegodkjenning, teknisk personell og vakthald under trening og løp. Det skal ligge føre ei formell godkjenning frå NMK/NBF på løpsdagen og juryleiarar frå desse må vere til stade på løpsdagane.

2. Avtale med kontaktperson i Fyresdal kommune for drift av Fyresdal flyplass i den aktuelle perioden i høve til praktiske tiltak for informasjon og stenging av flyplassen.

3. Området blir rydda og stelt etter arrangementet og ført tilbake til minst den stand det hadde førarrangementet.

4. Eventuelle skadar på asfaltstripa, gjerder og flyplassmerking blir utbetra snarast råd etter arrangementet og for arrangøren si rekning.

5. Det blir lagt opp til tilstrekkeleg parkeringsareal utanom fylkesvei 355 for besøkande med god skilting og mannskap til å organisere parkeringa.

6. Det blir lagt opp til parkeringsareal/leirplass for telt, campingvogner og bubilar med tilhøyrande toalettilbod og tilgang til rennande vatn.

7. Bruk av anna areal på industriområdet Molandsmoen må avtalast direkte med den einskilde verksemda.

8. Konkurransestrekninga er 201 meter.

9. Eventuell reduksjon av fartsgrensa på fylkesvei 355 frå Grunnvik til Modølsåa må avtalast direkte med politiet og vegmyndigheitane.

Fyresdal kommune ønsker motorklubben lykke til med arrangementet.